سخنگوی شورای شهر تهران در نشست هفتگی شورای شهر تهران گفت:با وجود قانون مصوب شورا در رابطه با تخریب باغات تهران، اما برخی سازندگان در مناطق تهران در حال تخلف از این قانون هستند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، علی اعطا در نشست هفتگی شورا با اشاره به تخلفات برخی سازندگان و معماران در رابطه با تخریب باغات گفت: طبق قانون مصوب ۲۲ اسفند۹۶ ساخت برج باغ لغو شده  و طبق این تبصره تمام پروانه ساخت این برج ها از آن تاریخ لغو خواهند شد.

او افزود: متاسفانه با وجود صراحت شورا در این زمینه، برخی مناطق  بعد از آن اقدام به دادن پروانه ساخت برج باغ ها به سازندگان کرده است  که در صورت تدوام مناطق متخلف اعلام شده و برخورد جدی صورت خواهد گرفت.

وی خاطرنشان کرد: شهردار باید با شهردارهای نواحی و مناطق طی جلساتی با این سازندگان برخورد کند.