سرای محلات که برای مسارکت اجتماعی هرچه بیشتر و استفاده از امکانات محله توسط شهروندان تاسیس شدند این روزها از اهداف خود دور شده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج الهام فخاری در نشست هفتگی شورای شهر تهران با انتقاد از عملکرد سراهای محلات گفت: سراهای محلات مهمترین رکن ساختار اجتماعی در محله ها هستند که هدف از ایجاد آنها افزایش مشارکت اجتماعی، استفاده از امکانات محله، برجسته سازی هویت محله ها و... بوده است.

وی عملکرد سرای محلات را مخالف این اهداف و یا موازی کاری با برخی از نهادهای اجتماعی دیگر دانست و گفت:بررسی میدانی نشان می دهد فعالیت این سراها سنخیتی با اهداف آنها ندارد و با کار بسیاری از فرهنگسراها و مجموعه بخش های خصوصی موازی کاری شده است.کارایی این سرای محلات برای کاهش آسیب اجتماعی  روشن نیست و با فعالیت های ناهمخوان و دور از دغدغه های اجتماعی در حال فعالیت هستند.

فخاری ادامه این روند را دوری از اهداف آموزشی شهروندی دانست و گفت: باید در اهداف و کارکرد این سرای محلات بازنگری شود و شهرداری با همکاری شورای شهر بررسی دوباره کارکردهای این سراها را به عنوان مرکز امور اجتماعی در محلات را در امور خود قرار دهد. زیرا نقش این سراهای محلات در بهبود سبک زندگی، اعتمادیاری شهروندان و مدیریت شهری بسیار تعیین کننده است.