سخنگوی شورای شهر تهران گفت: علی رغم وجود قوانین سفت و سخت اما افرادی وجود دارند که با تخلف در این زمینه باغات را تخریب و اقدام به ساختن برج می کنند.

علی عطا در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری موج گفت: جلوگیری از تخریب باغات تهران  و تبدیل به برج یکی از اولویت های شورای شهر  و شخص بنده است اما باید در نظر گرفت این موضوع هم مانند تمام بخش ها، تخلف توسط افراد صورت می گیرد و تعدادی از این باغ ها به برج یا ساختمان تبدیل می شود.

وی افزود: شورای شهر میان تصمیم گیری در رابطه با اینکه این باغ ها اصلا نباید تخریب شود زیرا به درختان آسیب وارد می شود و یا راه حلی چون ساخت ساختمان در باغ به گونه ای که درختان تخریب نشوند در حال تصمیم گیری و انتخاب بهترین راه است.

عضو شورای شهر تهران بیان کرد: نباید فراموش کرد که قوانین بسیار سخت و محکمی در زمینه تخریب باغات وجود دارد. قوانینی مانند قانون سال ۵۸ تصویب شورای انقلاب، که اگر شخصی  باغی را تحت تملک داشته باشد و اقدام به قطع درختان آن بکند، طبق قانون این باغ از تصرف فرد خارج و به تصرف دولت برای استفاده عمومی شهروندان در می آید.

او ضمن اشاره به قوانین دیگری در این زمینه که به تصویب مجلس نیز در آمده گفت: طبیعی است در برابر هر  قانونی تخلفاتی صورت می گیرد. از بین رفتن برخی از باغ ها دلیل بر عدم وجود قوانین یا نبود ضمانت اجرایی نیست. بلکه وجود همین افرادیست که با تخلفات خود به تخریب این باغ ها اقدام کرده اند. اما شهرداری و شورای پنجم به صورت جدی به مقابله بااین تخلف پرداخته است.

علی اعطا افزود: شهرداری و شورای شهر به صورت عمومی بر باغ ها نظارت دارد اما تا به امروز از تخریب باغ های قدیمی شمیران شکایاتی صورت نگرفته که با دریافت گزارش از طریق رسانه ها پیگیر این تخلف خواهیم بود.