رئیس قوه قضاییه بخشنامه اعطای مرخصی به زندانیان به مناسبت لیالی قدر و عید سعید فطر را به واحد‌های قضایی و دادسرا‌های سراسر کشور، ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، بخشنامه اعطای مرخصی به زندانیان به مناسبت لیالی قدر و عید سعید فطر از سوی آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه به واحد‌های قضایی و دادسرا‌های سراسر کشور، ابلاغ شد.

متن بخشنامه اعطای مرخصی به زندانیان به مناسبت لیالی قدر و عید سعید فطر به شرح زیر است:

«به مناسبت فرا رسیدن لیالی قدر و در پیش بودن عید سعید فطر و با هدف بهره مندی معنوی بهتر زندانیان از این فرصت و نیز آثار مثبت و سازنده حضور زندانیان در کنار خانواده و به منظور نیل به اهداف عالی در بازسازی اجتماعیو اخلاقی زندانیان و نیز برقراری روابط عاطفی بین زندانیان و اعضای خانواده آنها مقتضی است به زندانیان محکوم با رعایت شرایط ذیل و اخذ تامین مناسب 15 روز مرخصی داده شود . این مرخصی به مدت 15 روز دیگر نیز قابل تمدید خواهد بود.

الف- زندانیان محکوم به حبس: 
1) محکومین به حبس ابد به شرط تحمل حداقل5 سال حبس.
2) محکومین به حبس بیش از 10 سال به شرط تحمل حداقل یک سال حبس.
3) محکومین به حبس از 5 تا10 سال به شرط تحمل شش ماه حبس.
4) محکومین به حبس از یک تا 5 سال به شرط تحمل دوماه حبس.
5) محکومین به حبس کمتر از یک سال به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس.
تبصره - محکومین به حبس یا حبس وجزای نقدی که باقی مانده محکومیت آنها کمتر از شش ماه باشد ، مرخصی منتهی به آزادی اعطا می شود.

ب- زندانیان محکوم به جزای نقدی:
1) محکومین به جزای نقدی که باقیمانده محکومیت آنها بیش از یکصد و بیست میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس.
2) محکومین به جزای نقدی که باقیمانده محکومیت آنها بیش از هفتاد میلیون ریال تا یکصدوبیست میلیون ریال باشد ، به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس .

تبصره : محکومین به جزای نقدی که باقی مانده محکومیت آنها تا هفتاد میلیون ریال باشد مرخصی منتهی به آزادی اعطا می شود.

ج- محکومین جرایم غیر عمد و محکومین مالی:

زندانیانی که به لحاظ عجز از پرداخت دیه در جرایم غیر عمد بازداشت هستند و همچنین دارندگان محکومیتهای مالی، صرف نظر از مدت اقامت در زندان از مرخصی موضوع این بخشنامه برخوردار خواهند بود.
تبصره - در مورد محکومین موضوع این بند که دارای شاکی های متعدد می باشند ، چنانچه در زمان بهره مندی از مرخصی یا تمدید آن موفق به اخذ رضایت برخی از شکات گردند تمدید مجدد مرخصی بمنظور اخذ رضایت از سایر شکات بلا مانع است.

د- مفاد این بخشنامه شامل مرتکبین جرائم ذیل نخواهد بود:

محکومین جرایم سرقت های مسلحانه و مقرون به آزار، جاسوسی ، اقدام علیه امنیت کشور ، آدم ربائی ، جرائم باندی و سازمان یافته ، تجاوز به عنف ، دایر کردن مراکز فساد و فحشاء ، اسید پاشی ، اخلال در نظام اقتصادی ، قاچاق مشروبات الکلی ، محکومین به قصاص و اعدام و حدود شرعی ، محکومین دارای سه سابقه محکومیت به ارتکاب همان جرم ، محکومینی که به شرارت مشهورند ، قاچاق مسلحانه و یا عمده موادمخدر و روان گردان ها و سایر محکومینی که اخلاق و رفتار آنها در زندان به گونه ای بوده که بنا به نظر دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری یا رئیس زندان یا شورای طبقه بندی شایستگی برخورداری از مرخصی را ندارند .

تبصره 1 - در مورد محکومان مواد مخدر که میزان محکومیت آنان بیش از پنج سال باشد ، ترتیبی اتخاذ گردد هر چهل و هشت ساعت یکبار خود را به مراجع انتظامی محل سکونت خویش معرفی نمایند.

تبصره 2 - منظور از قاچاق عمده مواد مخدر و روان گردانها عبارت است از :
1 - بیش از 100 کیلو گرم تریاک و ملحقات آن ، موضوع بند 6 ماده 5 قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر.
2- بیش از 30 گرم هرویین و روان گردان ها و ملحقات آنها موضوع بند 6 ماده 8 قانون فوق الذکر .

دادستانهای سراسر کشور ملزم به اجرای این بخشنامه بوده و بر حسن اجرای آن نظارت خواهند نمود . 

صادق آملی لاریجـانی»