دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی از پرداخت 4هزارو 920 میلیارد و 672 میلیون ریال در قالب تعهدات کوتاه مدت به بیمه شدگان و مستمری بگیران در شش ماه نخست سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج، از مجموع هزینه های کوتاه مدت 1318 میلیارد و 291 میلیون ریال در بخش غرامت دستمزد بیماری غیر ناشی از کار و 114 میلیارد و 51  میلیون ریال در بخش غرامت دستمزد بیماری ناشی از کار هزینه شده است.

همچنین 1155 میلیارد و 196 میلیون ریال به عنوان استراحت ایام بارداری و 651 میلیارد و 491 میلیون ریال به عنوان کمک هزینه ازدواج از سوی سازمان تأمین اجتماعی به بیمه شدگان در همین مدت پرداخت شده است.

بر اساس این گزارش، در شش ماه اول سال جاری، بابت کمک هزینه فوت و کفن و دفن ١٤٩میلیارد و ١٣٨ میلیون ریال وبابت هزینه سفر و فوق العاده همراه ١٨ میلیارد و٤١٧ میلیون ریال هزینه شده است.

همچنین، در همین مدت ١٤٤میلیارد و ٣١١میلیون ریال برای کمک هزینه پروتز و اروتز پرداخت شده و در بخش غرامت نقص عضو مقطوع ١٤ میلیارد و ٢٦١میلیون ریال و در بخش سایر کمک ها یک هزار و ٢٨٨ میلیارد و ١٣٨ میلیون ریال هزینه شده است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج