معاون اداری و مالی سازمان تامین اجتماعی، اعلام کرد: این سازمان هفت رهنمود اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی را اجرا می کند.

به گزارش خبرگزاری موج، رحیم اردلان درباره این رهنمودها اظهار کرد: این رهنمود ها درباره موضوعاتی همچون خط مشی های استخدام، گزینش و ارتقا، ارزیابی عملکرد کارکنان، توسعه و آموزش و مدیریت و نگهداری استعدادهاست.

وی ادامه داد: برنامه ریزی جانشین پروری، تعلق خاطر کارکنان، خط مشی جبران خدمت و کار شایسته و ارتقای ارزش های سازمانی از جمله رهنمودهای بین المللی است که تامین اجتماعی آن را اجرا می کند.

اردلان افزود: این سازمان در تدوین برنامه های عملیاتی، مهم ترین مزیت راهبردی را سرمایه های انسانی خود در نظر گرفته است و ۲راهبرد کلان را تعقیب می کند.

وی، راهبرد استقرار رویکرد نوین سازمانی در حوزه سرمایه انسانی و طراحی و استقرار نظام مدیریت دانش به عنوان مبنای نظام تصمیم گیری را ۲ راهبردی عنوان کرد که سازمان تامین اجتماعی در دستور کار قرار داده است.

معاون اداری و مالی سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: این سازمان بر اساس این راهبرد های اساسی، ١۴ برنامه عملیاتی را طراحی کرده است که شامل بازطراحی و پیاده سازی نظام جذب استخدام، بازبینی و اصلاح نظام جبران خدمت، بازطراحی نظام رفاهی کارکنان و طراحی و پیاده سازی مدل شایستگی و تدوین روش های ارزیابی شایستگی در سطوح مختلف است.

به گزارش سازمان تامین اجتماعی، اردلان طراحی و پیاده سازی نظام آموزش مبتنی بر یادگیری راهبردی، بازطراحی و پیاده سازی نظام مدیریت عملکردی کارکنان را از دیگر برنامه های عملیاتی راهبردهای سازمان برشمرد.

این مقام مسئول در تامین اجتماعی افزود: همچنین طراحی و پیاده سازی نظام جانشین پروری، طراحی و پیاده سازی فرآیند مدیریت استعدادها و طراحی و استقرار سیستم های رفتاری شایسته کارکنان از دیگر برنامه هایی است که در سازمان درنظر گرفته شده است.

وی اظهار کرد: تدوین سند جهت گیری منابع انسانی، تجزیه و تحلیل شغل و طبقه بندی مشاغل سازمان، طراحی نظام برنامه ریزی مسیر پیشرفت شغلی، طراحی و پیاده سازی نظام توانمند سازی کارکنان و طراحی و پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی با رویکرد یکپارچه سازی سیستم ها جزو ١۴ برنامه عملیاتی به شمار می آید که این برنامه ها در مدت ۲ سال و تا پایان سال آینده در سازمان تامین اجتماعی اجرایی می شود.

اردلان در زمینه معرفی فعالیت سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: سازمان از طریق ۵٣٠ شعبه تامین اجتماعی، ٧٢ بیمارستان و ٢٨۵ مرکز درمانی خدمات خود را به بیش از ۴٢ میلیون تن در سطح کشور ارائه می دهد.

وی اظهار کرد: ۶٧ هزار تن در سازمان تامین اجتماعی مشغول به فعالیتند که از این شمار ١٩هزار و ٣٨۵ تن در بخش بیمه(٢٩ درصد نیروی انسانی)، ۴۶هزار و ٨١٢ تن در بخش درمان(۶٩ درصد نیروی انسانی) و یک هزار و ۱۷۰(۲ درصد نیروی انسانی) در ستاد سازمان ارائه خدمت می کنند.