مسئول اداره برنامه ریزی و نظارت معاونت پژوهشی حوزه های علمیه گفت: پیش نویس نظام جامع پژوهش حوزه های علمیه در اجلاسیه مدیران استانی و معاونان ستادی مورد بررسی قرار گرفت.

به سعید شایان پور درباره فرآیند تدوین پیش نویس نظام جامع پژوهشی در حوزه های علمیه گفت: تدوین اولیه این سند حاصل تلاش بی وقفه کارگروهی است که به همین منظور در اداره برنامه ریزی و نظارت معاونت و گروه سیاست گذاری، توسعه علم و ارزیابی دفتر مطالعات پژوهشی در معاونت پژوهش تشکیل شده بود.

وی افزود: در این کارگروه تمامی اسناد بالادستی و بیانات مقام معظم رهبری و مراجع عظام تقلید، مصوبات شورای عالی حوزه های علمیه، اسناد نهادها و مراکز هم سو و نظرات کارشناسان و صاحب نظران عرصه پژوهش جمع آوری و پس از بحثو تبادل نظر پیش نویس اولیه تهیه شد.

مسئول اداره برنامه ریزی و نظارت معاونت پژوهشی حوزه های علمیه تاکید کرد: این پیش نویس در شورایی که با حضور جمع دیگری که از صاحب نظران و فضلای حوزوی در معاونت پژوهش تشکیل شده بود مورد بررسی و مداقه دقیق قرار گرفت و پس از اعمال اصلاحات نهایی شد.

شایان پور خاطرنشان کرد: پس از آن پیش نویس این سند در کارگروه معین شورای طرح و برنامه مرکز مدیریت بررسی و نسخه اولیه آن نهایی شد.

وی این سند را شامل ماموریت، ارزش های اساسی، سیاست های کلان، چشم انداز، اهداف کلان، راهبردها و اقدامات اجرایی عنوان کرد و گفت: در فرآیند تدوین این سند از تحلیل محیطی سند چشم انداز حوزه های علمیه، مصوب شورای عالی بهره گرفته شد.

مسئول اداره برنامه ریزی و نظارت معاونت پژوهشی حوزه های علمیه گفت: در تدوین راهبردها، ارتباط تحلیل محیطی با اهداف ترسیم شده، و بر این اساس ۲۴ راهبرد اجرایی کلان تدوین و ارائه شده است.

شایان پور خاطرنشان کرد: این سند در اجلاسیه مدیران استانی و معاونان ستادی بررسی شد و سپس اعضا کمیسیون در خصوص هریک از عناصر اعلام نظر کرده و اصلاحاتی در محتوای برخی اقدامات صورت گرفت.