حجم روان آب‌های کشور در حوضه‌های آبی دریاچه ارومیه، خزر و خلیج فارس بین ۴۱ تا ۱۷۴ درصد افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری موج، با وجود بارش‌های مناسب سال آبی جاری حجم روان آب‌های کشور در مقایسه با متوسط بلندمدت ۳۴ درصد کاهش یافت. همچنین بیشترین میانگین افزایش روان آب‌ها در حوضه آبی دریاچه ارومیه با ۱۷۴ درصد و بیشترین میانگین کاهش در حوضه آبی هامون و مرزی شرق با ۹ درصد مواجه بوده است. بر اساس اطلاعات مدیریت منابع آب ایران، از ابتدای مهر سال گذشته تاکنون، ‌بیشترین میانگین افزایش روان آب‌ها و جریان های سطحی در مقایسه با متوسط سال گذشته، در حوضه آبی دریاچه ارومیه با ۱۷۴ درصد و بیشترین میانگین کاهش در حوضه آبی هامون و مرزی شرق با ۹ درصد کاهش بوده است. از سویی، حوضه‌های آبی خلیج فارس و دریای خزر به ترتیب با ۶۰ و ۴۱ درصد افزایش، به ترتیب رتبه های دوم و سوم را در افزایش حجم جریان‌های سطحی در مقایسه با سال گذشته، به خود اختصاص دادند. میزان روان آب‌های کل کشور در سال جاری ۴۵ میلیارد و ۴۶۶ میلیون مترمکعب بوده که نسبت به سال گذشته با ۳۰ میلیارد و ۶۶۲ میلیون مترمکعب، با ۴۸ درصد افزایش مواجه بوده است.