مدیر جهاد کشاورزی رودار گفت: ۲۲هزار باغدار زیتون برداشت این محصول را در۶ هزار و۵۶۹ هکتار از باغ های بارور این شهرستان آغاز کردند.

به گزارش خبرگزاری موج، مدیر جهاد کشاورزی رودبار اظهار کرد: ۲۲هزار باغدار زیتون برداشت این محصول را در۶ هزار و۵۶۹ هکتار از باغ های بارور این شهرستان آغاز کردند.

مسلم طوفان افزود: پیش بینی می شود امسال حدود ۱۶هزار تن زیتون در رودبار برداشت شود.

مدیر جهاد کشاورزی رودبار با بیان اینکه ارزش این مقدار زیتون ۹۷۵ میلیارد ریال است گفت: برآوردها نشان می دهد امسال در رودبار ۳هزار و۵۰۰ تن بیشتر از پارسال زیتون برداشت می شود.

وی توجه باغداران به توصیه کارشناسان جهاد کشاورزی و شرایط مساعد آب وهوایی را از عوامل افزایش تولید زیتون در رودبار دانست.

به گزارش موج، رودبار ۸ هزار و۵۶۹ هکتار باغ زیتون دارد که ۲ هزار هکتار آن هنوز بارور نشده است.