مدیر امور آبفای تالش از اصلاح و بازسازی شبکه توزیع آب این شهرستان و جلوگیری از هدررفت ۵ لیتر بر ثانیه آب خبر داد.

محمدتقی اصلح نژاد در گفتگو با خبرنگار موج در تالش با اشاره به تحویل منطقه تی تک تالش از آب و فاضلاب روستایی به شهری اظهار داشت: با حذف شبکه توزیع آب قدیمی منطقه تمامی شکستگیهای موجود مرتفع و از هدررفت بیش از ۵ لیتر بر ثانیه آب جلوگیری بعمل آمد.

وی فرسودگی شبکه توزیع آب و انشعابات غیر استاندارد را مانع دریافت هدررفت واقعی آب عنوان کرد و افزود: به منظور بهینه سازی شبکه توزیع آب و تأمین فشار مطلوب نسبت به اصلاح و استانداردسازی انشعابات اقدام شد که باعثمتعادل سازی فشار آب در نقاط مختلف شبکه گردید.

مدیر امور آبفای تالش۱۲ کیلومتر لوله گذاری، بازسازی و اصلاح انشعابات قدیمی و فرسوده به تعداد ۵۷۰ رشته، پاکسازی کامل محوطه چاه تی تک و ترمیم شکستگی خط انتقال مربوطه را از اقدامات انجام شده در راستای جلوگیری از هدررفت آب و تأمین فشار مناسب آن عنوان کرد.