رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت:امروز تولید کیفی تر و حفاظت بهتر از عرصه های تولید پایدار، دو رسالت بزرگ بخش کشاورزی است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در مراسم سی و دومین دوره انتخاب و معرفی نمونه های ملی بخش کشاورزی با بیان اینکه ایران با توجه به اقلیم مناسب و تنوع محصول جز کشورهایی است که گستره بخش کشاورزی در آن وسیع است عنوان کرد:با همه این‌گستردگی بار سنگینی بر دوش متولیان بخش کشاورزی است

زند گفت:امروز تولید کیفی تر و حفاظت بهتر از عرصه های تولید پایدار، دو رسالت بزرگ بخش کشاورزی است.

وی با اشاره به اینکه بهره وری صحیح از منابع، نخستین شاخص انتخاب نمونه های کشاورزی است افزود:در این مراسم از ۱۵۳ نفر نمونه بخش کشاورزی در ۱۵۰ رشته تقدیر می شود.

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با بیان‌ اینکه در حال حاضر ۲۶۰ کانون یادگیری کشاورزی داریم پرداخت و تصریح کرد:از برنامه های امسال ما این است که این مکان ها را به هزار کانون برسانیم.

به گزارش‌خبرنگار خبرگزاری موج، سی دومین دوره انتخاب و معرفی نمونه های ملی بخش کشاورزی با حضور وزیر جهاد کشاورزی، معاونین و مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی و کشاورزان نمونه در زیربخش های مختلف در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما در تهران آغاز درحال برگزاری است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج