استاندار کرمانشاه گفت: سند خوب و کاملی برای توسعه هرسین در زمینه های گردشگری، ایجاد شهر سنگ با توجه به وجود معادن زیاد سنگ، پتروشیمی و… براساس قابلیت های بومی و ظرفیت های موجود پیش بینی شده است.

به گزارش خبرگزاری موج کرمانشاه، جلسه شورای برنامه ریزی استان با دستور کار بررسی سند توسعه شهرستان هرسین به ریاست استاندار و با حضور فرماندار هرسین و مدیران کل دستگاه های اجرایی استان برگزار گردید. رازانی در این نشست با اشاره به جلسه مشترک دولت و استانداران به اختیار عمل بیشتر استانداران در زمینه های محیط زیست و گردشگری اشاره کرد و گفت: در جلسه مشترک دولت و استانداران با تصویب هیئت وزیران بسیاری از مسائل مربوط به محیط زیست و گردشگری به استانداران تفویض اختیار شد و ما در این دو حوزه توان مانور بیشتری برای بررسی مسائل استان داریم. وی به قابلیت های شهرستان هرسین اشاره کرد و افزود: وی در ادامه گفت:سند توسعه هر شهرستان به مثابه یک پروژه که قابلیت عملیاتی و اجرایی شدن را دارد می باشد و باید ضمن شناسایی فرصت های توسعه ای در زمینه های مختلف به مقوله فرهنگ نیز توجه جدی داشت و فرهنگ را نیز در اولویت شاخص های توسعه قرار داد. رازانی گفت: با ارائه این سند، تصویر شفاف تری از قابلیت های منطقه به روی همه ما گشوده شد و دستگاه های اجرایی با وجود این سند می توانند تصمیمات مناسب و مطلوبی در خصوص توسعه این شهرستان بگیرند.