براساس گزارش شاهدان ضلع شمال غربی پارک کوهستان واقع در مجموعه تاریخی، تفریحی تاق بستان از ساعات گذشته تاکنون دچار آتش سوزی شده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کرمانشاه، منابع محلی وقوع آتش سوزی در تاق بستان کرمانشاه خبردادند ؛ این آتش سوزی از سمت فرخ شاد شروع شده است و به سرعت در حال گسترش می باشد.