فرماندار هرسین گفت: یکی از راه های مهم مبارزه با اعتیاد استفاده از ظرفیت آموزش و پرورش است که می تواند با بازنگری و تدوین برنامه های فرهنگی احساس خطر را در بین والدین برانگیخته کند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج کرمانشاه؛ یاور محمدی اعتیاد و مواد مخدر را یکی از مهمترین عوامل و موانع توسعه اقتصادی و مخرب عملکرد سرمایه های انسانی در مسیر رشد اقتصادی و اجتماعی جامعه دانست و ابراز داشت: توسعه مبتنی بر رفتار و نگرش اعضای درونی جامعه است که با تکیه بر سرمایه ها و نیروهای انسانی کارآمد به آن دست می یابند که با هدر رفتن منابع مالی خانواده ها در عمل حوزه های دیگر مانند بهداشت، سبد غذایی، آموزش و پرورش و رفاهیات خانواده نادیده گرفته می شود. وی توجه ویژه به برنامه های هنری را از عوامل کاهنده خطرات ناشی از اعتیاد را در میان خانواده ها عنوان کرد و افزود: در شهرستان هرسین با برپایی تئاتر پدرانه سعی شده است که تصویری از خانواده هایی است که در معرض تهدیدهای اجتماعی بویژه گسترش آمال و آرزوهای خیالی که با تکیه بر خمیرمایه های مذهبی و دینی می توان نسبت به هدایت خانواده و نسل جوان در مسیر انسانیت و تنظیم روابط صحیح میان اعضای خانواده همت گماشت، اشاره شده است.