معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری گفت: جهت ارتقای جایگاه استان و برای برون‌رفت از مشکلات موجود باید توجه ویژه‌ای به حوزه‌های علم و فن‌آوری داشته باشیم.

به گزارش خبرگزاری موج کرمانشاه، رضا رحیمی در جلسه کارگروه آموزش، پژوهش، فن‌آوری و نوآوری گفت: برنامه‌ها و پروژه‌های کاربردی مبتنی بر نیازهای واقعی استان باید تدوین و اجرایی شوند و اعضای این کارگروه باید در جهت توسعه و شکوفایی استان به آن نگاه ویژه‌ای داشته باشند. وی افزود: برنامه‌های پیشنهادی دانشگاه رازی در حوزه علم و فن‌آوری بسیار مفید و ارزنده است و با توجه به جایگاه و نقش تعیین‌کننده علم و فن‌آوری در اقتصاد و همچنین شکوفایی جامعه ضرورت دارد که تلاش ویژه‌ای در جهت افزایش سهم این حوزه‌ها در اقتصاد صورت گیرد و تدوین برنامه‌ها با نگاه به افق بلند مبتنی بر واقعیات موجود و متکی بر دانش‌های علمی و پژوهشی انجام شود. رضا رحیمی در ادامه خاطرنشان کرد: جهت ارتقای جایگاه استان و برای برون‌رفت از مشکلات موجود باید توجه ویژه‌ای به حوزه‌های علم و فن‌آوری داشته باشیم زیرا طرح‌ها و برنامه‌ها هر چه علمی‌تر و مبتنی بر دانش و پژوهش باشند در حل مشکلات و بسترسازی برای حرکت به سمت توسعه اثربخشی بیشتری خواهند داشت. معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری تصریح کرد: حوزه‌های علم و فن‌آوری و آموزش عالی نقش زیرساختی برای سایر بخش‌ها دارند و متصدیان و مسئولین ذی‌ربط باید در تدوین برنامه‌های علمی طوری عمل نمایند که در اجرای برنامه ششم توسعه شاهد ارتقای جایگاه در حوزه‌های علم و فن‌آوری که درروند ارتقای جایگاه استان نیز مؤثر است، باشیم.