مدیرعامل شرکت آبفا کردستان:

مدیرعامل شرکت آبفا کردستان اظهار کرد: سیاست شرکت جلب رضایت حداکثری مردم است و برای نیل به این هدف باید با رصد مستمر…