برنامه کامل مرحله بین قاره‌ای لیگ جهانی سال 2017 والیبال به‌وقت ایران اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری موج، برنامه کامل مرحله بین قاره‌ای لیگ جهانی سال 2017 به‌وقت ایران به‌شرح زیر است:

هفته نخست، 12 تا 14 خردادماه:

گروه A میزبان ایتالیا: برزیل، ایتالیا، لهستان و ایران

گروه B میزبان صربستان: صربستان، آمریکا، کانادا و بلژیک

گروه C میزبان روسیه: فرانسه، روسیه، بلغارستان و آرژانتین

جمعه 12 خرداد:

فرانسه ــ بلغارستان ساعت 17 و 40 دقیقه

بلژیک ــ کانادا ساعت 18 و 30 دقیقه

روسیه ــ آرژانیتن ساعت 20 و 40 دقیقه

برزیل ــ لهستان ساعت 19 و 30 دقیقه

صربستان ــ آمریکا ساعت 21 و 30 دقیقه

ایتالیا و ایران، ساعت 22 و 30 دقیقه

شنبه 13 خرداد:

بلغارستان ــ آرژانیتن ساعت 17 و 40 دقیقه

ایتالیا ــ لهستان ساعت 16 و 30 دقیقه

کانادا ــ آمریکا ساعت 18 و 30 دقیقه

روسیه ــ فرانسه ساعت 20 و 40 دقیقه

ایران ــ برزیل، ساعت 19 و 30 دقیقه

بلژیک ــ صربستان ساعت 21 و 30 دقیقه

یکشنبه 14 خرداد:

آرژانیتن ــ فرانسه ساعت 17 و 40 دقیقه

ایتالیا ــ برزیل ساعت 16 و 30 دقیقه

آمریکا ــ بلژیک ساعت 18 و 30 دقیقه

روسیه ــ بلغارستان ساعت 20 و 40 دقیقه

لهستان ــ ایران، ساعت 19 و 30 دقیقه

کانادا ــ صربستان ساعت 21 و 30 دقیقه

هفته دوم، 19 تا 21 خردادماه:

گروه D میزبان ایران: صربستان، آرژانتین، بلژیک و ایران

گروه E میزبان بلغارستان: برزیل، لهستان، کانادا و بلغارستان

گروه F میزبان فرانسه: فرانسه، روسیه، آمریکا و ایتالیا

جمعه 19 خرداد:

کانادا ــ برزیل ساعت 19 و 40 دقیقه

صربستان ــ آرژانتین ساعت 18 و 10 دقیقه

ایتالیا ــ آمریکا ساعت 20

بلغارستان ــ لهستان ساعت 20 و 40 دقیقه

ایران ــ بلژیک، ساعت 21 و 10 دقیقه

فرانسه ــ روسیه ساعت 23

شنبه 20 خرداد:

برزیل ــ لهستان ساعت 18 و 10 دقیقه

بلژیک ــ آرژانتین ساعت 18 و 10 دقیقه

آمریکا ــ روسیه ساعت 20

ایران ــ صربستان، ساعت 21 و 10 دقیقه

کانادا ــ بلغارستان ساعت 22 و 10 دقیقه

فرانسه ــ ایتالیا ساعت 23

یکشنبه 21 خرداد:

ایتالیا ــ روسیه ساعت 18

لهستان ــ کانادا ساعت 18 و 10 دقیقه

صربستان ــ بلژیک ساعت 18 و 10 دقیقه

فرانسه ــ آمریکا ساعت 21

ایران ــ آرژانتین، ساعت 21 و 10 دقیقه

برزیل ــ بلغارستان ساعت 22 و 10 دقیقه

هفته سوم، 25 تا 29 خردادماه:

گروه I میزبان آرژانتین: صربستان، برزیل، بلغارستان و آرژانتین

گروه H میزبان لهستان: آمریکا، روسیه، لهستان و ایران

گروه L میزبان بلژیک: فرانسه، ایتالیا، کانادا و بلژیک

پنج‌شنبه 25 خرداد:

ایران ــ آمریکا، ساعت 19 و 55 دقیقه

لهستان ــ روسیه ساعت 22 و 55 دقیقه

جمعه 26 خرداد:

ایتالیا ــ فرانسه ساعت 19 و 40 دقیقه

بلژیک ــ کانادا ساعت 22 و 40 دقیقه

شنبه 27 خرداد:

برزیل ــ بلغارستان ساعت یک و 40 دقیقه بامداد

آرژانتین ــ صربستان ساعت 4 و 40 دقیقه بامداد

فرانسه ــ کانادا ساعت 19 و 40 دقیقه

آمریکا ــ روسیه ساعت 19 و 55 دقیقه

ایتالیا ــ بلژیک ساعت 22 و 40 دقیقه

لهستان ــ ایران، ساعت 22 و 55 دقیقه

بلغارستان ــ صربستان ساعت 23 و 40 دقیقه

یکشنبه 28 خرداد:

آرژانتین ــ برزیل ساعت دو و 40 دقیقه بامداد

کانادا ــ ایتالیا ساعت 15 و 30 دقیقه

بلژیک ــ فرانسه ساعت 18 و 30 دقیقه

روسیه ــ ایران، ساعت 19 و 55 دقیقه

لهستان ــ آمریکا ساعت 22 و 55 دقیقه

صربستان ــ برزیل ساعت 23 و 40 دقیقه

دوشنبه 29 خرداد:

آرژانتین ــ بلغارستان، ساعت دو و 40 دقیقه بامداد

مرحله نهایی لیگ جهانی والیبال نیز از 13 تیرماه به‌میزبانی برزیل آغاز می‌شود.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج