گمانه زنی های متفاوتی درباره کاهش صادرات نفتی ایران پس از خروج آمریکا از برجام مطرح شده است.