نخستین جلسه هیئت مدیره جدید خانه موسیقی تشکیل شد و سید محمدمیرزمانی به عنوان رئیس هیئت مدیره این نهاد انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری موج، نخستین جلسه هیئت مدیره جدید خانه موسیقی با حضور داوود گنجه ای، تقی ضرابی، سید محمد میرزمانی، هنگامه اخوان، حمیدرضا نوربخش، مسعود شعاری و بهداد بابایی(از اعضای هیئت مدیره) و آذر هاشمی(بازرس) تشکیل شد.
در این جلسه هیئت مدیره درباره مسوولیت های داخلی هیئت مدیره تصمیم گیری کرد و پس از بحثو رایزنی سید محمد میرزمانی به عنوان رئیس هیئت مدیره خانه موسیقی، تقی ضرابی به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و بهداد بابایی به عنوان دبیر و داود گنجه ای به عنوان قائم مقام خانه موسیقی انتخاب شدند.
در مورد انتخاب مدیرعامل خانه موسیقی مقرر شد حداکثر ظرف ده روز آینده هریک از اعضای هیئت مدیره در این مورد بررسی هایی داشته باشند و در جلسه آینده نظر خود را مطرح کرده و انتخاب مدیر عامل جدید صورت گیرد. حمیدرضا نوربخش تا آن زمان کماکان مسوولیت مدیرعامل خانه موسیقی را به عهده خواهد داشت.
همچنین تمامی اعضای هیئت مدیره(شش نفر) از داود گنجه ای تقاضا کردند مدیرعاملی خانه موسیقی را عهده دار شود اما ایشان با تشکر از حسن نظر اعضای هیئت مدیره از پذیرفتن این سمت خودداری کرد.
اعضای هیئت مدیره جدید خانه موسیقی در پایان این جلسه با تقدیر از زحمات هیئت مدیره قبلی ابراز امیدواری کردند دوره جدید با توجه به فعالیت ها و اقدامات مثبت انجام شده در دوره های قبلی، بتواند دوره رشد و شکوفایی این نهاد صنفی باشد.