مدیر جهاد کشاورزی ساری گفت: علف‌های هرز سبب کاهش عملکرد و کیفیت محصولات کشاورزی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری موج، طهمورثقاسم‌نژاد بر مدیریت علف‌های هرز برای جلوگیری از کاهش عملکرد و کیفیت محصولات کشاورزی تاکید کرد.

وی افزود: علف‌های هرز مهمترین مسأله‌ای است که زراعت دانه روغنی سویا را تهدید می‌کند و سبب خسارت شدید بر عملکرد این محصول می‌شود به‌طوری که مهار علف‌های هرز از مهم‌ترین موفقیت‌ها در این زراعت محسوب می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری با بیان اینکه خسارت علف‌های هرز بستگی به نوع علف هرز و تراکم آن دارد، ادامه داد: دوره حساس کنترل علف هرز در مزارع سویا ۴ تا ۶ هفته بعد از کاشت است و در صورت عدم کنترل علف‌های هرز در این زمان خسارت زیادی به محصول وارد می‌شود.

قاسم‌نژاد با اشاره به اینکه علف‌های هرز سویا به پهن برگ‌ها و باریک برگ‌ تقسیم می‌شود، گفت: گاو پنبه، تاج خروس، پیچک صحرایی، قیاق، سوروف، مرغ و جگن‌ها از علف‌های هرز قابل رویش در مزارع سویا است.

وی اضافه کرد: مبارزه مکانیکی با وجین‌دستی و استفاده از فوکا یا رتیواتر در بین ردیف‌های سویا و مبارزه زراعی مانند تناوب، آیش و رعایت تاریخ کاشت از راه‌های کنترل علف های هرز در مزارع سویا است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری خاطرنشان کرد: مبارزه شیمیایی در مزارع سویا با استفاده از علفکش‌های قبل از کشت سویا صورت می گیرد که آن‌را با خاک مخلوط و بعد از یک هفته، کاشت انجام می‌شود و یا می توان از علفکش‌های بعد از سبزشدن محصول برای مبارزه با علف هرز پهن برگ و باریک برگ استفاده کرد.