سخنگوی سازمان جهاد کشاورزی مازندران از انتصاب جدید در مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات این سازمان خبر داد.