محمدتقی عباسپور با اشاره به اینکه وظیفه دولت است که از نیازمندان جامعه حمایت کند، گفت: ولی محدودیت مالی وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری موج، فرماندار بابل در نخستین همایش بزرگ گلریزان به نفع کودکان معلول بی‌سرپرست مؤسسه خیریه مهرآرا شمال گفت: نهادهای خیریه باید خود را از دولت بدانند و دولت نیز آنها را از خود می‌داند و این رابطه دوسویه یعنی واگذاری کار به مردم آن هم به مردمی که می‌خواهند نام‌شان در جهان ماندگار شود.وی با اشاره به اینکه این وظیفه دولت است که از نیازمندان جامعه حمایت کند ولی محدودیت مالی وجود دارد، خاطرنشان کرد: اساس انقلاب بر مشارکت مردم است، آغاز انقلاب تا پیروزی و تداوم نظام در سایه حضور و مشارکت مردمی است که در تمام عرصه‌ها حضور فعال داشتند که نمونه آن حضور در امور خیر و کمک به مؤسسات خیریه است.عباسپور با تقدیر از دست‌اندرکاران مؤسسه خیریه مهرآرا شمال بابل افزود: برای هر پدیده و امری اموری چون طرح برنامه، هدف از انجام کار، مخاطبان و نیت دخیل است که در این مراسم به نحو شایسته انجام شده است.