محمد اسلامی اظهار داشت:دو شخصیت پروری دانش آموزان در مدرسه و خانواده مشکلات زیادی برای جامعه ایجاد کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، استاندار مازندران بر ضرورت مدرسه محور کردن آموزش تاکید کرد و افزود: آنچه که در بحث تربیتی مهم است این است که دانش آموز در مدرسه و خانه باید به صورت یک شخصیت پرورده شود تا دوگانگی شخصیت پیدا نکند .

اسلامی با ابراز تاسف از این که دو شخصیت پروری دانش آموزان در مدرسه و خانواده مشکلات زیادی برای جامعه ایجاد کرده است، ظهار داشت: باید مدرسه و خانواده تفکر واحد را اشاعه دهند چون دوگانگی شخصیت بچه ها را دچار بحران می کند.

استاندار مازندران موضوع مهم ما در آموزش و پرورش نقش دانش آموزان است و شیوه ای که امروز به صورت مهارت آموزی دانش آموزان مطرح است باید بدرستی اجرا شود.

وی تاکید کرد: اجرای درست این شیوه نیازمند آن است که دانش آموزان استعدادهای فردی خود را دنبال کنند، بتوانند با همدیگر کار گروهی انجام دهند و کار گروهی را به کار فردی ترجیح دهند.

محمداسلامی گفت: در شیوه جدید باید این تفکر حاکم شود که به جای فرد و یک دانش آموز، یک کلاس ، یک مدرسه و گروه از شاگردان یک کلاس شاگرد اول شوند و موفقیت ما در گرو رشد و شکوفایی تفکر و کار جمعی است.