رییس اتاق بازرگانی استان مازندران حقوق گمرکی را از مشکلات فراروی صادرات در مازندران دانست و گفت:کشورهای هدف صادراتی ما عمدتا کشورهای سی آی اس و روسیه هستند.

به گزارش خبرگزاری موج، رئیس اتاق بازرگانی مازندران، حمل و نقل را یکی از موانع برشمرد و گفت: ما برای صادرات از ماشین های برگشتی روسیه برای صادرات استفاده می کنیم و صادرکننده برای صادرات باید ۱۰ روز منتظر بماند تا بتوانند آن را تهیه کند.

وی با عنوان اینکه ابزار صادرات در دست بخش خصوصی نیست و دولت متولی آن است بر لزوم تامین زیرساخت ها و ملزومات برای توسعه صادرات تاکید کرد.

مهاجر، مسائل بانکی را از دیگر دغدغه ها بیان کرد و گفت: سال گذشته ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار تن در کشور مرکبات صادر شد اما شش هزار تن مرکبات از مازندران صادر شده است.

رئیس اتاق بازرگانی مازندران با بیان اینکه کشورهای هدف صادراتی ما عمدتا کشورهای سی آی اس و روسیه هستند، قیمت محصولات را از دیگر مشکلات برشمرد و گفت: قیمت تمام شده محصولات ما بالاتر است و توان رقابت با محصولات دیگر کشورها نداریم.

مهاجر با اشاره به اینکه تعرفه ترجیحی ۲۰ تا ۲۵ درصد قیمت تمام شده محصولات را تشکیل می دهد، افزود: اگر بتوانیم شرایط مدنظر را تامین کنیم می توانیم به اهداف مدنظر در حوزه صادراتی دست یابیم.

رئیس اتاق بازرگانی مازندران حمل و نقل را از دیگر مشکلات فراروی صادرات بیان کرد و ادامه داد: تولیدکننده نمی تواند نگران صادرات نباشد و باید برای رفع این دغدغه برنامه ریزی کرد.

عبدالله مهاجر بر لزوم حمایت دولت از صادرکننده تاکید کرد و گفت: در کشورهای دیگر به تناسب صادرات، مشوق های صادراتی درنظر گرفته می شود و باید ما نیز چنین برنامه هایی را اتخاذ کنیم.