سیداحمد طاهری اظهار داشت:روستائیان در برنامه ریزی و ارزیابی پروژه های کشاورزی همکاری کنند.

به گزارش خبرگزاری موج، مدیر جهاد کشاورزی بابل گفت: مشارکت روستائیان در برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی پروژه های کشاورزی، امور دام و منابع طبیعی در جهت توسعه روستایی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی با اشاره به اینکه آموزش و مشارکت، لازم و ملزوم یکدیگرند، تصریح کرد: مشارکت، موجب شناسایی دقیق تر مسئله، تشخیص بهتر تکنولوژی مناسب با شرایط مختلف روستایی، تشخیص نهاد ه های بالقوه و بالفعل روستایی و سایر موارد خواهد شد.

مدیر جهاد کشاورزی بابل بیان کرد: اردیبهشت ماه امسال، 24 پروژه کشاورزی و امور دام با عناوین" بهزراعی برنج، سبزی و صیفی و نوغانداری" با مشارکت 462 نفر بهره بردار در روستاهای این شهرستان اجرا شد.

طاهری برگزاری سه دوره کارگاه آموزشی مهارتی سه روزه با عنوان "مدیریت آب در اراضی شالیزاری" با شرکت 115 نفر روز در این شهرستان را از دیگر اقدامات این مدیریت طی این مدت برشمرد.