مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: ۹۰ درصد اراضی کشاورزی مازندران فاقد سند مالکیت هستند.

به گزارش خبرگزاری موج، رضا دوستی ایرانی اظهار داشت: در راستای تغییر‌کاربری‌های غیرمجاز، ‌ ۴۴ هکتار از زمین‌های کشاورزی استان در اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی به حالت اولیه برگشت.

دبیر کارگروه اراضی شیبدار سازمان جهاد کشاورزی مازندران ادامه داد: ۸۱۹ هکتار از اراضی زراعی شیبدار در استان به باغ تبدیل شد.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی مازندران اضافه کرد: از واگذاری اراضی شیبدار در استان حمایت جدی می‌شود.

دوستی‌ایرانی با بیان اینکه خط قرمز در مدیریت امور اراضی استان زمین‌های شالیزاری و باغی است، گفت: حفاظت از کاربری اراضی زراعی و باغی با رویکرد فرهنگ‌سازی را در دستور کار داریم.

وی با اشاره به اینکه اجرای طرح کاداستر از دیگر طرح‌های اولویت‌دار مدیریت امور اراضی استان است که استارت آن در شهرستان‌های بهشهر و گلوگاه زده شد، خاطرنشان کرد: ۹۰ درصد اراضی کشاورزی مازندران فاقد سند مالکیت هستند و به همین منظور سند‌دار کردن اراضی کشاورزی در اولویت این مدیریت قرار دارد.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی مازندران ادامه داد: طرح کاداستر در ۱۳ هزار هکتار از اراضی شهرستان بهشهر و ۹ هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی گلوگاه در حال اجرا است و اجرای این طرح نیازمند همکاری مردم با امور اراضی است چراکه کشاورزان شناخت کافی نسبت به طرح کاداستر ندارند و ترویج این موضوع در دستور‌کار مدیریت امور اراضی و سازمان جهاد کشاورزی استان است.