معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران از تشدید نظارت بر عملکرد شعبات شرکت های بازاریابی شبکه ای خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج، یعقوبی در نشست تخصصی نظارتی که با حضور نمایندگان نیروی انتظامی، ارتباطات و فن آوری اطلاعات، مدیریت بازرسی، اتاق اصنا ف و اداره بازرگانی داخلی در محل سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران برگزار شد، بیان داشت: با توجه به تعدد بازاریابان و لزوم نظارت دقیق تر بر عملکرد آنها وفق قانون و آئین نامه ابلاغی دستورالعمل متحد الشکلی برای ادارات شهرستانها تدوین گردید.

وی افزود: با حضور نمایندگان دستگاه های متناظر شهرستانی و استانی از دفاتر شعب بازاریابی شبکه ای بازرسی می شود و در صورت عدم رعایت مقررات ضمن پیگیری امور مراتب جهت اعمال تنبیهات قانونی به دبیرخانه کمیته نظارت بر بازاریابی شبکه ای مستقر در مرکز اصناف ارسال می شود.