مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی لرستان از انعقاد تفاهم نامه این شرکت با برق منطقه ای باختر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج، مدیران عامل شرکت برق منطقه ای و شرکت شهرک های صنعتی لرستان جلسه ای در محل شرکت برق منطقه ای باختر تشکیل داده و در خصوص تامین برق شهرک های صنعتی بروجرد ۱ و خرم آباد ۲، تفاهم نامه ای منعقد شد. وی ضمن بیان حساسیت ها و معایب پست های کمپکت و دائم و موبایل در شهرک های مذکور اظهار داشت: احداث پست های دائم شهرک صنعتی بروجرد و خرم آباد طبق ماده ۸۱ قانون الحاق پس از تامین اعتبار و تخصیص آنجام خواهد شد. محمدی گفت: طی این تفاهم نامه مقرر شد مبلغ یک میلیارد تومان از طرف شرکت شهرک های صنعتی استان لرستان و پرداخت مابقی هزینه ها از طرف شرکت برق منطقه ای باختر جهت خرید یک دستگاه کلید خانه سیار و احداث فندانسیون – هزینه نصب و راه اندازی و سایر هزینه های طرح پرداخت گردد و ترانس خریداری شده برای پست شهرک صنعتی خرم آباد ۲ به پست شهرک صنعتی بروجرد منتقل و نصب گردد و پست موبایل مستقر در شهرک صنعتی بروجرد به پست شهرک صنعتی خرم آباد منتقل و در این پست نصب شود.