ارتقای کیفی رشته های دانشگاهی بایستی دغدغه نخست مدیران و اعضای هیأت علمی دانشگاه ها باشد.

به گزارش خبرگزاری موج از قم، صادقی، استاندار قم، در نخستین جلسه استانی هیأت امنای دانشگاه فرهنگیان استان قم، طی سخنانی فراهم نمودن زمینه حضور دانشجویان بومی در دانشگاه ها را مورد تاکید قرار داد. وی با بیان اینکه رشد علمی دانشگاه ها پیش زمینه رشد اقتصادی و توسعه همه جانبه کشور است، اظهار داشت: ارتقای کیفی رشته های دانشگاهی بایستی دغدغه نخست مدیران و اعضای هیأت علمی دانشگاه ها باشد. سید مهدی صادقی با تاکید بر ضرورت بررسی نیازهای استان در رشته های دانشگاهی مختلف پیش از اخذ مجوز آنها افزود: رشته های تحصیلی دانشگاه ها باید مطابق با نیازهای استان قم دایر شوند. تعمیر و تجهیز پردیس دانشگاه فرهنگیان قم، دایر نمودن رشته های کارشناسی ارشد و دکتری بر اساس نیاز آموزش و پروش و تامین نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه فرهنگیان استان قم از جمله مصوبات این جلسه بودند.