استاندار قم با اشاره به آمار کشف باندهای قاچاق مواد مخدر در استان قم اظهار کرد: علاوه بر چنین اقداماتی بایستی برنامه ریزی کارشناسی در زمینه روش های کاهش اعتیاد و مقابله با شیوع مواد مخدر انجام شود.

به گزارش خبرگزاری موج از قم، صادقی استاندار قم در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان قم طی سخنانی خواستار توجه بیش از پیش مسوولین به پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر در بین افراد آسیب پذیر جامعه شد. وی با بیان اینکه نتیجه کارهای کارشناسانه در بلند مدت مشخص می شود افزود: نباید توان استان را صرف اموری کنیم که نتایج لحظه ای بدست می آید. سید مهدی صادقی با تاکید بر بررسی دقیق علل و عوامل و راهکارها در زمینه اعتیاد به مواد مخدر خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم نیازهای استان در مقابله با مواد مخدر را بدرستی احصاء و بر اساس برنامه مدون حرکت کنیم شاهد نتایج خوبی در این زمینه در بلند مدت خواهیم بود. وی همچنین آمار کشف باندهای قاچاق مواد مخدر در استان قم را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: علاوه بر چنین اقداماتی، بایستیی بیش از پیش بر کارهای کارشناسانه متمرکز شویم.