معاون احضار و اعزام سازمان وظیفه عمومی ناجا، از تشکیل ستاد فراخوان و تعیین تکلیف مشمولان غایب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج، سرهنگ رحمان علیدوست درخصوص مشمولان غایب گفت : انجام خدمت وظیفه عمومی در زمان جنگ و صلح از وظایف تمامی افراد ذکور ایرانی است که می بایست برابر مقررات تعیین شده این تکلیف را به جای آورده و به جهت اشتغال و یا حضور در فعالیت های اجتماعی وضعیت خود را در قبال این فریضه مشخص نمایند . وی افزود : در سال های اخیر طرح تشدید برخورد با مشمولان غایب و اعمال محرومیت ها و محدودیت های اجتماعی طبق ماده ۵۸ و ۶۳ قانون خدمت وظیفه عمومی در دستور کار قرار گرفت و لذا با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح ، ستاد فراخوان و تعیین تکلیف مشمولان غایب در سازمان وظیفه عمومی ناجا تشکیل شده است. معاون احضار و اعزام سازمان وظیفه عمومی ناجا اظهار داشت: هدف این ستاد شناسایی مشمولان غایب، ایجاد محدودیت ها و محرومیت ها اجتماعی برای مشمولان غایب ، الزام دستگا ه های دولتی به اجرای قانون ، برخورد قانونی با دستگاه های غیر دولتی و خصوصی در مورد به کارگیری مشمولین غایب می باشد. علیدوست گفت: براساس ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی ، افراد ذکور ایرانی برای دریافت تسهیلات و خدماتی مانند اخذ گواهینامه ، دریافت هرگونه وام از طریق بانک ها ، کاندید شدن جهت انتخابات ، دریافت اصل گواهینامه یایان تحصیلات ، صدور پروانه کسب ، اجازه اشتغال در شرکت های تعاونی ، دریافت مستمری ، استخدام به هر صورت و شکلی نیازمند مدارک دال بر رسیدگی به وضعیت خدمتی خود از سازمان وظیفه عمومی ناجا بوده و افراد فاقد مدارک مربوط از این تسهیلات محروم می شوند. وی ادامه داد: ستاد این طرح ضمن هماهنگی با سایر پلیس های تخصصی و وزارت خانه ها و دستگاه های مربوط و با توجه به ماموریت ها و ظرفیت های آنان در اجرای این قانون تلاش ویژه دارد.