عباسعلی دریانی معاون رئیس کل دادگستری و رئیس شوراهای حل اختلاف استان تهران از مجتمع شماره ۲۲ شورای حل اختلاف تهران به صورت سرزده بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری موج ، رئیس شورای حل اختلاف استان تهران، ضمن مثبت ارزیابی کردن تغییرات اخیر عمرانی با مراجعه به هریک از شعب بر نحوه کار رسیدگی در آن مجتمع نظارت کرد. رئیس شوراهای حل اختلاف استان تهران ضمن برگزاری نشستی با سرپرست، قضات، اعضاء و کارکنان مجتمع شماره ۲۲ شورای حل اختلاف تهران ابراز امیدواری کرد: با افزایش پاداش و پرداختی های اعضا و کارکنان شوراها کمی به بهبود وضعیت معیشتی کمک شود تا میزان رضایتمندی همکاران بیش از پیش حاصل شود.