پژوهشگاه قوه قضائیه همایش ملی واکاوی کیفر اعدامی در جرایم مواد مخدر و روانگردان را مهر سال جاری برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری موج، با توجه به جایگاه حیات آدمی در آموزه های دینی و با عنایت به ضرورت بررسی عمیق مجازات سالب حیات به‌ویژه در جرایم مواد مخدر و آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن و با توجه به لزوم سامان بخشی پژوهش‌های به‌عمل آمده در خصوص کیفر اعدام در جرایم مواد مخدر و مستندسازی آماری آن، پژوهشگاه قوه قضائیه همایش ملی واکاوی کیفر اعدامی در جرایم مواد مخدر و روانگردان را برگزار می کند. مهلت ارسال چکیده مقاله تا ۳۱ تیر و مهلت ارسال مقاله نهایی ۱۵ شهریور سال جاری است. همچنین تاریخ برگزاری همایش ۲۸ و ۲۹ مهر سال جاری است و مقالات برتر پس از داوری در مجله حقوقی دادگستری، علمی و پژوهشی چاپ خواهند شد.