در راستای تحقق اهداف پژوهشگاه قوه قضاییه مبنی بر دسترسی بخش عمده‌ای از حقوقدانان، وکلا، اساتید و دانشجویان به مجموعه تحقیقات این پژوهشگاه، چهار جلد از مجموعه کتاب‌های تحقیقات قضایی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری موج، مجموعه کتاب های تحقیقات قضایی با هدف انتشار عمومی تر نتایج مطالعات پژوهشگاه قوه قضائیه منتشر شده است تا خط و مرز رشته های مختلف حقوقی را کنار گذارده و به ویژه با اتکا به حوزه های بین رشته ای این تحقیقات را عرضه کند. در مجموعه کتاب های تحقیقات قضایی، پیشنهاد ایجاد مرکز سنجش قوانین در قوه قضائیه، فرایند اعمال اصل ۱۷۰ قانون اساسی از سوی مراجع قضایی، نسبت نظارت دیوان عدالت اداری و رییس مجلس شورای اسلامی بر مصوبات دولتی، تاثیر اصلاح نظام قضایی در توسعه، جرم سیاسی در حقوق تطبیقی، رابطه رویه قضایی و قانون، حقوق و خط و مشی در تهیه لوایح قضایی و... بررسی شده است.