با قرعه‌کشی بازی‌های فصل جدید لیگ دسته اول فوتبال باشگاه ایتالیا، تقویم کامل و ۳۸ هفته‌ای این رقابت‌ها مشخص شد.

شروع فصل جدید لیگ دسته اول فوتبال ایتالیا موسوم به سری A، از تاریخ ٣١ مرداد ماه (٢١ آگوست) خواهد بود، که در این فصل پنج دور بازی‌های میان هفته (بازی‌هایی که در روز‌های چهارشنبه و پنجشنبه برگزار می‌شوند) وجود دارد. همچنین تیم‌ها در پایان نیم فصل نخست و به مناسبت کریسمس و سال جدید میلادی سه هفته استراحت خواهند داشت و ادامه رقابت‌ها از تاریخ شنبه ۴ دی ماه (٢۴ دسامبر) از سر گرفته خواهد شد. هفته اولیکشنبه ٣١ مرداد ٩۵(٢١ آگوست ۲۰۱۶) آتلانتا - لاتزیو بولونیا - کروتونه کیه وو - اینترمیلان امپولی - سمپدوریا جنوا - کالیاری یوونتوس - فیورنتینا میلان - تورینو پالرمو - ساسولو پسکارا - ناپولی رم - اودینزههفته دومیکشنبه ٧ شهریور ٩۵(٢٨ آگوست۲۰۱۶) کالیاری - رم کروتونه - جنوا فیورنتینا - کیه وو اینترمیلان - پالرمو لاتزیو - یوونتوس ناپولی - میلان سمپدوریا - آتالانتا ساسولو - پسکارا تورینو - بولونیا اودینزه - امپولیهفته سومیکشنبه ٢١ شهریور ٩۵(١١ سپتامبر ۲۰۱۶) آتلانتا - تورینو بولونیا - کالیاری کیه وو - لاتزیو امپولی - کروتونه جنووا - فیورنتینا یوونتوس - ساسولو میلان - اودینزه پالرمو - ناپولی پسکارا - اینترمیلان رم - سمپدوریاهفته چهارمیکشنبه ٢٨ شهریور ٩۵(١٨ سپتامبر ۲۰۱۶) کالیاری - آتالانتا کروتونه - پالرمو فیورنتینا - رم اینترمیلان - یوونتوس لاتزیو - پسکارا ناپولی - بولونیا سمپدوریا - میلان ساسولو - جنوا تورینو - امپولی اودینزه - کیه ووهفته پنجمچهار شنبه ٣١ شهریور ٩۵(٢١ سپتامبر ۲۰۱۶) آتالانتا - پالرمو بولونیا - سمپدوریا کیه وو - ساسولو امپولی - اینترمیلان جنوا - ناپولی یوونتوس - کالیاری میلان - لاتزیو پسکارا - تورینو رم - کروتونه اودینزه - فیورنتیناهفته ششمیکشنبه ۴ مهر ٩۵(٢۵ سپتامبر ۲۰۱۶) کالیاری - سمپدوریا کروتونه - آتالانتا فیورنتینا - میلان جنوا - پسکارا اینترمیلان - بولونیا لاتزیو - امپولی ناپولی - کیه وو پالرمو - یوونتوس ساسولو - اودینزه تورینو - رمهفته هفتمیکشنبه ١١ مهر ٩۵(٢ اکتبر ۲۰۱۶) آتالانتا - ناپولی بولونیا - جنوا کالیاری - کروتونه امپولی - یوونتوس میلان - ساسولو پسکارا - کیه وو رم - اینترمیلان سمپدوریا - پالرمو تورینو - فیورنتینا اودینزه - لاتزیوهفته هشتمیکشنبه ٢۵ مهر ٩۵(١۶ اکتبر ۲۰۱۶) کیه وو - میلان فیورنتینا - آتالانتا جنوا - امپولی اینترمیلان - کالیاری یوونتوس - اودینزه لاتزیو - بولونیا ناپولی - رم پالرمو - تورینو پسکارا - سمپدوریا ساسولو - کروتونههفته نهمیکشنبه ٢ آبان ٩۵(٢٣ اکتبر۲۰۱۶) آتالانتا - اینترمیلان بولونیا - ساسولو کالیاری - فیورنتینا کروتونه - ناپولی امپولی - کیه وو میلان - یوونتوس رم - پالرمو سمپدوریا - جنوا تورینو - لاتزیو اودینزه - پسکاراهفته دهمچهارشنبه ۵ آبان ٩۵(٢۶ اکتبر۲۰۱۶) کیه وو - بولونیا فیورنتینا - کروتونه جنوا - میلان اینترمیلان - تورینو یوونتوس - سمپدوریا لاتزیو - کالیاری ناپولی - امپولی پالرمو - اودینزه پسکارا - آتالانتا ساسولو - رمهفته یازدهمیکشنبه ٩ آبان ٩۵(۳۰ اکتبر ۲۰۱۶) آتلانتا - جنوا بولونیا - فیورنتینا کالیاری - پالرمو کروتونه - کیه وو امپولی - رم یوونتوس - ناپولی لاتزیو - ساسولو میلان - پسکارا سمپدوریا - اینترمیلان اودینزه - تورینوهفته دوازدهمیکشنبه ١۶ آبان ٩۵(۶ نوامبر ۲۰۱۶) کیه وو - یوونتوس فیورنتینا - سمپدوریا جنوا - اودینزه اینترمیلان - کروتونه ناپولی - لاتزیو پالرمو - میلان پسکارا - امپولی رم - بولونیا ساسولو - آتالانتا تورینو - کالیاریهفته سیزدهمیکشنبه۳۰ آبان ٩۵(۲۰ نوامبر ۲۰۱۶) آتالانتا - رم بولونیا - پالرمو کیه وو - کالیاری کروتونه - تورینو امپولی - فیورنتینا یوونتوس - پسکارا لاتزیو - جنوا میلان - اینترمیلان سمپدوریا - ساسولو اودینزه - ناپولیهفته چهاردهمیکشنبه ٧ آذر ٩۵(٢٧ نوامبر ۲۰۱۶) بولونیا - آتالانتا کالیاری - اودینزه کروتونه - سمپدوریا امپولی - میلان جنوا - یوونتوس اینترمیلان - فیورنتینا ناپولی - ساسولو پالرمو - لاتزیو رم - پسکارا تورینو - کیه ووهفته پانزدهمیکشنبه ١۴ آذر ١٣٩۵(۴ اکتبر ۲۰۱۶) کیه وو - جنوا فیورنتینا - پالرمو یوونتوس - آتالانتا لاتزیو - رم میلان - کروتونه ناپولی - اینترمیلان پسکارا - کالیاری سمپدوریا - تورینو ساسولو - امپولی اودینزه - بولونیاهفته شانزدهمیکشنبه ٢١ آذر ٩۵(١١ دسامبر۲۰۱۶) آتالانتا - اودینزه بولونیا - امپولی کالیاری - ناپولی کروتونه - پسکارا فیورنتینا - ساسولو اینترمیلان - جنوا پالرمو - کیه وو رم - میلان سمپدوریا - لاتزیو تورینو - یوونتوسهفته هفدهمیکشنبه ٢٨ آذر ٩۵(١٨ دسامبر ۲۰۱۶) کیه وو - سمپدوریا امپولی - کالیاری جنوا - پالرمو یوونتوس - رم لاتزیو - فیورنتینا میلان - آتالانتا ناپولی - تورینو پسکارا - بولونیا ساسولو - اینترمیلان اودینزه - کروتونههفته هجدهمپنجشنبه ٢ دى ٩۵(٢٢ دسامبر ۲۰۱۶) آتالانتا - امپولی بولونیا - میلان کالیاری - ساسولو کروتونه - یوونتوس فیورنتینا - ناپولی اینترمیلان - لاتزیو پالرمو - پسکارا رم - کیه وو سمپدوریا - اودینزه تورینو - جنواهفته نوزدهمیکشنبه ١٩ دى ٩۵(٨ ژانویه ۲۰۱۷) کیه وو - آتالانتا امپولی - پالرمو جنوا - رم یوونتوس - بولونیا لاتزیو - کروتونه میلان - کالیاری ناپولی - سمپدوریا پسکارا - فیورنتینا ساسولو - تورینو اودینزه - اینترمیلانهفته بیستمیکشنبه ٢۶ دى ٩۵(١۵ ژانویه ۲۰۱۷) کالیاری - جنوا کروتونه - بولونیا فیورنتینا - یوونتوس اینترمیلان - کیه وو لاتزیو - آتالانتا ناپولی - پسکارا سمپدوریا - امپولی ساسولو - پالرمو تورینو - میلان اودینزه - رمهفته بیست و یکمیکشنبه ٣ بهمن ٩۵(٢٢ ژانویه ۲۰۱۷) آتالانتا - سمپدوریا بولونیا - تورینو کیه وو - فیورنتینا امپولی - اودینزه جنوا - کروتونه یوونتوس - لاتزیو میلان - ناپولی پالرمو - اینترمیلان پسکارا - ساسولو رم - کالیاریهفته بیست و دومیکشنبه ۱۰ بهمن ٩۵(٢٩ ژانویه ۲۰۱۷) کالیاری - بولونیا کروتونه - امپولی فیورنتینا - جنوا اینترمیلان - پسکارا لاتزیو - کیه وو ناپولی - پالرمو سمپدریا - رم ساسولو - یوونتوس تورینو - آتالانتا اودینزه - میلانهفته بیست و سومیکشنبه ١٧ بهمن ٩۵(۵ فوریه ۲۰۱۷) آتالانتا - کالیاری بولونیا - ناپولی کیه وو - اودینزه امپولی - تورینو جنوا - ساسولو یوونتوس - اینترمیلان میلان - سمپدوریا پالرمو - کروتونه پسکارا - لاتزیو رم - فیورنتیناهفته بیست و چهارمیکشنبه ٢۴ بهمن ٩۵(١٢ فوریه ۲۰۱۷) کالیاری - یوونتوس کروتونه - رم فیورنتینا - اودینزه اینترمیلان - امپولی لاتزیو - میلان ناپولی - جنوا پالرمو - آتالانتا سمپدوریا - بولونیا ساسولو - کیه وو تورینو - پسکاراهفته بیست و پنجمیکشنبه ١ اسفند ٩۵(١٩ فوریه ۲۰۱۷) آتالانتا - کروتونه بولونیا - اینترمیلان کیه وو - ناپولی امپولی - لاتزیو یوونتوس - پالرمو میلان - فیورنتینا پسکارا - جنوا رم - تورینو سمپدوریا - کالیاری اودینزه - ساسولوهفته بیست و ششمیکشنبه ٨ اسفند ٩۵(٢۶ فوریه ۲۰۱۷) کیه وو - پسکارا کروتونه - کالیاری فیورنتینا - تورینو جنوا - بولونیا اینترمیلان - رم یوونتوس - امپولی لاتزیو - اودینزه ناپولی - آتالانتا پالرمو - سمپدوریا ساسولو - میلانهفته بیست و هفتمیکشنبه ١۵ اسفند ٩۵(۵ مارس ۲۰۱۷) آتالانتا - فیورنتینا بولونیا - لاتزیو کالیاری - اینترمیلان کروتونه - ساسولو امپولی - جنوا یوونتوس - اودینزه میلان - کیه وو رم - ناپولی سمپدوریا - پسکارا تورینو - پالرموهفته بیست و هشتمیکشنبه ٢٢ اسفند ٩۵(١٢ مارس ۲۰۱۷) کیه وو - امپولی فیورنتینا - کالیاری جنوا - سمپدوریا اینترمیلان - آتالانتا یوونتوس - میلان لاتزیو - تورینو ناپولی - کروتونه پالرمو - رم پسکارا - اودینزه ساسولو - بولونیاهفته بیست و نهمیکشنبه ٢٩ اسفند ٩۵(١٩ مارس۲۰۱۷) آتالانتا - پسکارا بولونیا - کیه وو کالیاری - لاتزیو کروتونه - فیورنتینا امپولی - ناپولی میلان - جنوا رم - ساسولو سمپدوریا - یوونتوس تورینو - اینترمیلان اودینزه - پالرموهفته سى‌امیکشنبه ١٣ فروردین ٩۶(٢ آوریل ۲۰۱۷) کیه وو - کروتونه فیورنتینا - بولونیا جنوا - آتالانتا اینترمیلان - سمپدوریا ناپولی - یوونتوس پالرمو - کالیاری پسکارا - میلان رم - امپولی ساسولو - لاتزیو تورینو - اودینزههفته سى و یکمیکشنبه ۲۰ فروردین ٩۶(٩ آوریل ۲۰۱۷) آتالانتا - ساسولو بولونیا - رم کالیاری - تورینو کروتونه - اینترمیلان امپولی - پسکارا یوونتوس - کیه وو لاتزیو - ناپولی میلان - پالرمو سمپدوریا - فیورنتینا اودینزه - جنواهفته سى و دومیکشنبه ٢۶ فروردین ٩۶(١۵ آوریل ۲۰۱۷) کالیاری - کیه وو فیورنتینا - امپولی جنوا - لاتزیو اینترمیلان - میلان ناپولی - اودینزه پالرمو - بولونیا پسکارا - یوونتوس رم - آتالانتا ساسولو - سمپدوریا تورینو - کروتونههفته سى و سومیکشنبه ٣ اردیبهشت ٩۶(٢٣ آوریل ۲۰۱۷) آتالانتا - بولونیا کیه وو - تورینو فیورنتینا - اینترمیلان یوونتوس - جنوا لاتزیو - پالرمو میلان - امپولی پسکارا - رم سمپدوریا - کروتونه ساسولو - ناپولی اودینزه - کالیاریهفته سى و چهارمیکشنبه ۱۰ اردیبهشت ٩۶(۳۰ آوریل ۲۰۱۷) آتالانتا - یوونتوس بولونیا - اودینزه کالیاری - پسکارا کروتونه - میلان امپولی - ساسولو جنوا - کیه وو اینترمیلان - ناپولی پالرمو - فیورنتینا رم - لاتزیو تورینو - سمپدوریاهفته سى و پنجمیکشنبه ١٧ اردیبهشت ٩۶(٧ مى ۲۰۱۷) کیه وو - پالرمو امپولی - بولونیا جنوا - اینترمیلان یوونتوس - تورینو لاتزیو - سمپدوریا میلان - رم ناپولی - کالیاری پسکارا - کروتونه ساسولو - فیورنتینا اودینزه - آتالانتاهفته سى و ششمیکشنبه ٢۴ اردیبهشت ٩۶(١۴ مى۲۰۱۷) آتالانتا - میلان بولونیا - پسکارا کالیاری - امپولی کروتونه - اودینزه فیورنتینا - لاتزیو اینترمیلان - ساسولو پالرمو - جنوا رم - یوونتوس سمپدوریا - کیه وو تورینو - ناپولیهفته سی و هفتمیکشنبه ٣١ اردیبهشت ٩۵(٢١ می۲۰۱۷) کیه وو - رم امپولی - آتالانتا جنوا - تورینو یوونتوس - کروتونه لاتزیو - اینترمیلان میلان - بولونیا ناپولی - فیورنتینا پسکارا - پالرمو ساسولو - کالیاری اودینزه - سمپدوریاهفته سی و هشتم یکشنبه ٧ خرداد ٩۵ ( ٢٨ می ۲۰۱۷) آتالانتا - کیه وو بولونیا - یوونتوس کالیاری - میلان کروتونه - لاتزیو فیورنتینا - پسکارا اینترمیلان - اودینزه پالرمو - امپولی رم - جنوا سمپدوریا - ناپولی تورینو - ساسولو تاریخ دقیق بازی‌های میان هفته نیز که در پنج دور برگزار می‌شود، متعاقبا اعلام خواهد شد.