سازمان لیگ فوتسال برنامه کامل مسابقات در سال ۹۵ را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، سازمان لیگ فوتسال برنامه کامل مسابقات لیگ ۹۵ را اعلام کرد. این مسابقات با حضور چهارده تیم از هفتم مرداد آغاز می شود. لیگ بعد از برگزاری چهار هفته، از تاریخ بیست و ششم مرداد به تعطیلی می رود تا تیم ملی اردوهای آماده سازی خود جهت حضور در جام جهانی کلمبیا را استارت بزند. این مسابقات بعد از اتمام جام جهانی از بیست و پنجم مهر پیگیری خواهد شد. همچنین بنا به تصمیم سازمان لیگ، تعطیلات نیم فصل از ۱۳ آذر آغاز و تا اول دی ادامه خواهد داشت. تاریخ اتمام فصل نیز بیست و ششم اسفند خواهد بود. برنامه نیم فصل اول: هفته اول پنجشنبه ۹۵/۰۵/۰۷ – ساعت ۱۸:۰۰ یاسین پیشرو قم – فرش آرا مشهد مقاومت البرز – گیتی پسند اصفهان شهرداری ساوه – شهید منصوری قرچک شهروند ساری – ملی حفاری اهواز میثاق تهران – آذرخش بندرعباس دبیری تبریز – مس سونگون ورزقان جمعه ۹۵/۰۵/۰۸ – ساعت ۱۸:۰۰ لبنیات ارژن شیراز – تاسیسات دریایی تهران هفته دوم جمعه ۹۵/۰۵/۱۵ – ساعت ۱۸:۰۰ مقاومت البرز – یاسین پیشرو قم شهید منصوری قرچک – فرش آرا مشهد گیتی پسند اصفهان – شهروند ساری آذرخش بندرعباس – شهرداری ساوه ملی حفاری اهواز – لبنیات ارژن شیراز مس سونگون ورزقان – میثاق تهران تاسیسات دریایی تهران – دبیری تبریز هفته سوم پنجشنبه ۹۵/۰۵/۲۱ – ساعت ۱۸:۰۰ یاسین پیشرو قم – شهید منصوری قرچک شهروند ساری – مقاومت البرز فرش آرا مشهد – آذرخش بندرعباس لبنیات ارژن شیراز – گیتی پسند اصفهان شهرداری ساوه – مس سونگون ورزقان دبیری تبریز – ملی حفاری اهواز میثاق تهران – تاسیسات دریایی تهران هفته چهارم سه شنبه ۹۵/۰۵/۲۶ – ساعت ۱۸:۰۰ شهروند ساری – یاسین پیشرو قم آذرخش بندرعباس – شهید منصوری قرچک مقاومت البرز – لبنیات ارژن شیراز مس سونگون ورزقان – فرش آرا مشهد گیتی پسند اصفهان – دبیری تبریز تاسیسات دریایی تهران – شهرداری ساوه ملی حفاری اهواز – میثاق تهران هفته پنجم یکشنبه ۹۵/۰۷/۲۵ – ساعت ۱۷:۰۰ یاسین پیشرو قم – آذرخش بندرعباس لبنیات ارژن شیراز – شهروند ساری شهید منصوری قرچک – مس سونگون ورزقان دبیری تبریز – مقاومت البرز فرش آرا مشهد – تاسیسات دریایی تهران میثاق تهران – گیتی پسند اصفهان شهرداری ساوه – ملی حفاری اهواز هفته ششم جمعه ۹۵/۰۷/۳۰ – ساعت ۱۷:۰۰ لبنیات ارژن شیراز – یاسین پیشرو قم مس سونگون ورزقان – آذرخش بندرعباس شهروند ساری – دبیری تبریز تاسیسات دریایی تهران – شهید منصوری قرچک مقاومت البرز – میثاق تهران ملی حفاری اهواز – فرش آرا مشهد گیتی پسند اصفهان – شهرداری ساوه هفته هفتم پنجشنبه ۹۵/۰۸/۰۶ – ساعت ۱۷:۰۰ یاسین پیشرو قم – مس سونگون ورزقان دبیری تبریز – لبنیات ارژن شیراز آذرخش بندرعباس – تاسیسات دریایی تهران میثاق تهران – شهروند ساری شهید منصوری قرچک – ملی حفاری اهواز شهرداری ساوه – مقاومت البرز فرش آرا مشهد – گیتی پسند اصفهان هفته هشتم چهارشنبه۹۵/۰۸/۱۲ – ساعت ۱۷:۰۰ دبیری تبریز – یاسین پیشرو قم تاسیسات دریایی تهران – مس سونگون ورزقان لبنیات ارژن شیراز – میثاق تهران ملی حفاری اهواز – آذرخش بندرعباس شهروند ساری – شهرداری ساوه گیتی پسند اصفهان – شهید منصوری قرچک مقاومت البرز – فرش آرا مشهد هفته نهم سه شنبه ۹۵/۰۸/۱۸ – ساعت ۱۷:۰۰ یاسین پیشرو قم – تاسیسات دریایی تهران میثاق تهران – دبیری تبریز مس سونگون ورزقان – ملی حفاری اهواز شهرداری ساوه – لبنیات ارژن شیراز آذرخش بندرعباس – گیتی پسند اصفهان فرش آرا مشهد – شهروند ساری شهید منصوری قرچک – مقاومت البرز هفته دهم یک شنبه ۹۵/۰۸/۲۳ – ساعت ۱۷:۰۰ میثاق تهران – یاسین پیشرو قم ملی حفاری اهواز – تاسیسات دریایی تهران دبیری تبریز – شهرداری ساوه گیتی پسند اصفهان – مس سونگون ورزقان لبنیات ارژن شیراز – فرش آرا مشهد مقاومت البرز – آذرخش بندرعباس شهروند ساری – شهید منصوری قرچک هفته یازدهم جمعه ۹۵/۰۸/۲۸ – ساعت ۱۷:۰۰ یاسین پیشرو قم – ملی حفاری اهواز شهرداری ساوه – میثاق تهران تاسیسات دریایی تهران – گیتی پسند اصفهان فرش آرا مشهد – دبیری تبریز مس سونگون ورزقان – مقاومت البرز شهید منصوری قرچک – لبنیات ارژن شیراز آذرخش بندرعباس – شهروند ساری هفته دوازدهم جمعه ۹۵/۰۹/۰۵ – ساعت ۱۷:۰۰ شهرداری ساوه – یاسین پیشرو قم گیتی پسند اصفهان – ملی حفاری اهواز میثاق تهران – فرش آرا مشهد مقاومت البرز – تاسیسات دریایی تهران دبیری تبریز – شهید منصوری قرچک شهروند ساری – مس سونگون ورزقان لبنیات ارژن شیراز – آذرخش بندرعباس هفته سیزدهم جمعه ۹۵/۰۹/۱۲ – ساعت ۱۷:۰۰ یاسین پیشرو قم – گیتی پسند اصفهان فرش آرا مشهد – شهرداری ساوه ملی حفاری اهواز – مقاومت البرز شهید منصوری قرچک – میثاق تهران تاسیسات دریایی تهران – شهروند ساری آذرخش بندرعباس – دبیری تبریز مس سونگون ورزقان – لبنیات ارژن شیراز برنامه نیم فصل دوم هفته چهاردهم پنجشنبه ۹۵/۱۰/۰۲ – ساعت ۱۶:۰۰ فرش آرا مشهد – یاسین پیشرو قم گیتی پسند اصفهان – مقاومت البرز شهید منصوری قرچک – شهرداری ساوه ملی حفاری اهواز – شهروند ساری آذرخش بندرعباس – میثاق تهران مس سونگون ورزقان – دبیری تبریز تاسیسات دریایی تهران – لبنیات ارژن شیراز هفته پانزدهم پنجشنبه ۹۵/۱۰/۰۹ – ساعت ۱۶:۰۰ یاسین پیشرو قم – مقاومت البرز فرش آرا مشهد – شهید منصوری قرچک شهروند ساری – گیتی پسند اصفهان شهرداری ساوه – آذرخش بندرعباس لبنیات ارژن شیراز – ملی حفاری اهواز میثاق تهران – مس سونگون ورزقان دبیری تبریز – تاسیسات دریایی تهران هفته شانزدهم چهارشنبه ۹۵/۱۰/۱۵ – ساعت ۱۶:۰۰ شهید منصوری قرچک – یاسین پیشرو قم مقاومت البرز – شهروند ساری آذرخش بندرعباس – فرش آرا مشهد گیتی پسند اصفهان – لبنیات ارژن شیراز مس سونگون ورزقان – شهرداری ساوه ملی حفاری اهواز – دبیری تبریز تاسیسات دریایی تهران – میثاق تهران هفته هفدهم سه شنبه ۹۵/۱۰/۲۱ – ساعت ۱۶:۰۰ یاسین پیشرو قم – شهروند ساری شهید منصوری قرچک – آذرخش بندرعباس لبنیات ارژن شیراز – مقاومت البرز فرش آرا مشهد – مس سونگون ورزقان دبیری تبریز – گیتی پسند اصفهان شهرداری ساوه – تاسیسات دریایی تهران میثاق تهران – ملی حفاری اهواز هفته هجدهم دوشنبه ۹۵/۱۰/۲۷ – ساعت ۱۶:۰۰ آذرخش بندرعباس – یاسین پیشرو قم شهروند ساری – لبنیات ارژن شیراز مس سونگون ورزقان – شهید منصوری قرچک مقاومت البرز – دبیری تبریز تاسیسات دریایی تهران – فرش آرا مشهد گیتی پسند اصفهان – میثاق تهران ملی حفاری اهواز – شهرداری ساوه هفته نوزدهم یکشنبه ۹۵/۱۱/۰۳ – ساعت ۱۶:۰۰ یاسین پیشرو قم – لبنیات ارژن شیراز آذرخش بندرعباس – مس سونگون ورزقان دبیری تبریز – شهروند ساری شهید منصوری قرچک – تاسیسات دریایی تهران میثاق تهران – مقاومت البرز فرش آرا مشهد – ملی حفاری اهواز شهرداری ساوه – گیتی پسند اصفهان هفته بیستم جمعه ۹۵/۱۱/۰۸ – ساعت ۱۶:۰۰ مس سونگون ورزقان – یاسین پیشرو قم لبنیات ارژن شیراز – دبیری تبریز تاسیسات دریایی تهران – آذرخش بندرعباس شهروند ساری – میثاق تهران ملی حفاری اهواز – شهید منصوری قرچک مقاومت البرز – شهرداری ساوه گیتی پسند اصفهان – فرش آرا مشهد هفته بیست و یکم جمعه ۹۵/۱۱/۱۵ – ساعت ۱۶:۰۰ یاسین پیشرو قم – دبیری تبریز مس سونگون ورزقان – تاسیسات دریایی تهران میثاق تهران – لبنیات ارژن شیراز آذرخش بندرعباس – ملی حفاری اهواز شهرداری ساوه – شهروند ساری شهید منصوری قرچک – گیتی پسند اصفهان فرش آرا مشهد – مقاومت البرز هفته بیست و دوم پنجشنبه ۹۵/۱۱/۲۱ – ساعت ۱۶:۰۰ تاسیسات دریایی تهران – یاسین پیشرو قم دبیری تبریز – میثاق تهران ملی حفاری اهواز – مس سونگون ورزقان لبنیات ارژن شیراز – شهرداری ساوه گیتی پسند اصفهان – آذرخش بندرعباس شهروند ساری – فرش آرا مشهد مقاومت البرز – شهید منصوری قرچک هفته بیست و سوم پنجشنبه ۹۵/۱۱/۲۸ – ساعت ۱۶:۰۰ یاسین پیشرو قم – میثاق تهران تاسیسات دریایی تهران – ملی حفاری اهواز شهرداری ساوه – دبیری تبریز مس سونگون ورزقان – گیتی پسند اصفهان فرش آرا مشهد – لبنیات ارژن شیراز آذرخش بندرعباس – مقاومت البرز شهید منصوری قرچک – شهروند ساری هفته بیست و چهارم چهارشنبه ۹۵/۱۲/۰۴ – ساعت ۱۶:۰۰ ملی حفاری اهواز – یاسین پیشرو قم میثاق تهران – شهرداری ساوه گیتی پسند اصفهان – تاسیسات دریایی تهران دبیری تبریز – فرش آرا مشهد مقاومت البرز – مس سونگون ورزقان لبنیات ارژن شیراز – شهید منصوری قرچک شهروند ساری – آذرخش بندرعباس هفته بیست و پنجم سه شنبه ۹۵/۱۲/۱۰ – ساعت ۱۶:۰۰ یاسین پیشرو قم – شهرداری ساوه ملی حفاری اهواز – گیتی پسند اصفهان فرش آرا مشهد – میثاق تهران تاسیسات دریایی تهران – مقاومت البرز شهید منصوری قرچک – دبیری تبریز مس سونگون ورزقان – شهروند ساری آذرخش بندرعباس – لبنیات ارژن شیراز هفته بیست و ششم دوشنبه ۹۵/۱۲/۱۶ – ساعت ۱۶:۰۰ گیتی پسند اصفهان – یاسین پیشرو قم شهرداری ساوه – فرش آرا مشهد مقاومت البرز – ملی حفاری اهواز میثاق تهران – شهید منصوری قرچک شهروند ساری – تاسیسات دریایی تهران دبیری تبریز – آذرخش بندرعباس لبنیات ارژن شیراز – مس سونگون ورزقان