در اواخر تمرین امروز استقلال درگیری فیزیکی رخ داد.

به گزارش خبرگزاری موج؛ در اواخر تمرین امروز تیم فوتبال استقلال میان برخی از لیدرهای این تیم با یکی از هواداران درگیری فیزیکی شدیدی رخ داد.

ظاهرا این دعوا به دلیل برخی از اظهارات این هوادار بوده که باعثشد تا لیدرهای استقلال واکنش شدیدی به او نشان دهند و درگیری فیزیکی به وجود آمد.

این هوادار با نشان دادن عدد ۶ باعثشد تا این درگیری در تمرین استقلال رخ دهد.