تعاونی خانه هنرمندان معاصر «پارس» مدیر شورای اقتصاد هنر تعاونی خانه هنرمندان معاصر «پارس» را معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری موج،  تعاونی خانه هنرمندان معاصر «پارس»، که به صورت مستقل و با مشارکت جمعی از صاحب نظران و اهالی فرهنگ و هنر با هدف شکوفایی جایگاه اقتصادی هنر، فعالیت خود را آغاز نموده است، به منظور تحقق برنامه های اقتصادی این تعاونی، بنا بر حکمی از سوی مدیر عامل این مجموعه فرهنگی ـ هنری، رضا اقدم را به عنوان مدیر شورای اقتصاد هنر تعاونی خانه هنرمندان معاصر «پارس» منصوب کرد. هدف از تشکیل این شورا، ایجاد هماهنگی و پیوند میان دستگاه ها و بنگاه های اقتصادی خصوصی و دولتی، بازرگانان و صاحبان صنایع و مشاغل با اهالی فرهنگ و هنر کشور بوده تا با پیگیری طرحی جامع جهت خصوصی سازی فعالیت های فرهنگی ـ هنری از یک سو و سرمایه گذاری و جذب حامیان مالی از سوی دیگر، در راستای هر چه پویاتر شدنِ فرهنگ و هنر کشور اقداماتی موثر صورت گیرد. حمایت از حقوق مادی و معنوی اصناف هنری، تامین امنیت شغلی ـ معیشتی هنرمندان، اشتغال زایی در عرصه هنر، بسترسازی و ایجاد چارچوبی امن جهت پیگیری مطالبات جامعه هنری، کمک به ظهور و بروز خلاقیت های استعداد های جوان، مشارکت و سرمایه گذاری در حوزه های مختلف هنری و سازماندهی پروژه های فرهنگی ـ هنری از جمله اهدافی است که در راس فعالیت های این شورا قرار داشته تا با رویکردی عملیاتی در دستور کار قرار گیرند.