هیات نظارت بر مطبوعات مجوز فعالیت دو روزنامه جدید به نام‌های «نقش» و «گسترش تجارت» را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، هیأت نظارت بر مطبوعات مجوز فعالیت دو روزنامه جدید را صادر کرد تا آنها به‌زودی راهی دکه شوند. این روزنامه‌ها که مجوز چاپ و توزیع سراسری دریافت کرده‌اند، «نقش» و «گسترش تجارت» نام دارند. روزنامه «نقش» به صاحب امتیازی و مدیر مسوولی طاهر روشندل اربطانی در زمینه اجتماعی فرهنگی مجوز فعالیت دریافت کرده است. روزنامه «گسترش تجارت» نیز در زمینه اقتصادی - سیاسی و به صاحب امتیازی موسسه فرهنگی مطبوعاتی گسترش صنعت معدن و تجارت و مدیرمسوولی ناصر بزرگمهر به چاپ خواهد رسید.