مسئول راه اندازی دانشگاه آزاد استاد فرشچیان از سوی سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری موج، محمد مهدی طهرانچی سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی بهمن نامور مطلق رابه سمت سرپرست و مسئول راه اندازی دانشگاه هنرهای اسلامی ایرانی استاد محمود فرشچیان به مدت سه سال منصوب کرد .

مسئول راه اندازی دانشگاه آزاد استاد فرشچیان

همچنین وی با صدور احکام جداگانه ای بهمن نامور مطلق، محمدحسن ایمانی خوشخو، سیدعبدالمجید شریف زاده و حسن بلخاری قمی را به عنوان اعضای شورای عالی سیاستگذاری، راهبردی دانشگاه هنرهای اسلامی _ایرانی استاد فرشچیان منصوب کرد.