مدیر عامل موسسه همشهری پس از مصوبه مجلس در خصوص منع به کارگیری بازنشستگان طی نامه ای از سمت خود استعفا داد.

به گزارش خبرگزاری موج، فردای روزی که نمایندگان مجلس قانون منع به کارگیری بازنشستگان را به تصویب رساندند مرتضی حاجی مدیر عامل موسسه همشهری طی نامه ای به تاریخ سوم مرداد ماه و خطاب به هیئت مدیره این موسسه استعفانامه ای نوشت.

وی دلیل استعفای خود را از این سمت احترام به رای نمایندگان مجلس در خصوص ممنوعیت به کارگیری مدیران بازنشسته دانست و درخواست کرد استعفای او را صرفنظر از نظر شورای نگهبان و یا اینکه این شرکت مشمول این قانون می شود یا خیر، مورد بررسی قرار دهند. زیرا نگاه و تمایل مجلس به جایگزینی مدیران جوان تر است.

یکشنبه هفته آینده مجمع عمومی موسسه همشهری برگزار می شود که در آن ترکیب جدید هیئت مدیره و موضوع استعفای مرتضی حاجی مورد بررسی قرار می گیرد و هنوز مشخص نیست با این استعفا موافقت شود یا خیر؟