اعضای کمیته انضباطی کارگروه اکران سینمای ایران با حکم رئیس سازمان سینمایی منصوب شدند.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از روابط عمومی سازمان سینمایی، در آخرین جلسه شورای عالی اکران رضا سعیدی پور و حبیب اسماعیلی به عنوان اعضای کمیته انضباطی انتخاب شدند.

پیش از این سید ضیا هاشمی نیز به عنوان عضو و دبیر این کمیته معرفی شده بود.

کمیته انضباطی گروه اکران

در ماده 13 فصل سوم نظام نامه اکران سینمای ایران آمده است: با توجه به اهمیت اجرای دقیق قرارداد، آییننامه و دستورالعملهای صادره از سوی کارگروه اکران، کمیته انضباطی کارگروه اکران که اعضای آن توسط شورای عالی اکران پیشنهاد و با حکم ریاست سازمان سینمایی منصوب میشوند، تشکیل میشود.