دفتر موسیقی و سرود صداوسیما درگذشت مصطفی کمال پور تراب را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری موج، دفتر موسیقی و سرود صداوسیما با انتشار متنی درگذشت مصطفی کمال پور تراب را تسلیت گفت. در این متن آمده است: «درگذشت چهره ماندگار فرهنگ و هنر ایرانی بر اهل هنر و بر اهالی موسیقی تسلیت باد. استاد مصطفی کمال پور تراب از بزرگان و ارجمندان فرهنگ و هنر این دیار و از شمار چهره های ماندگار هنر موسیقی اند که بی شک نام و یادشان همواره در خاطر اهل فضل و فضیلت خواهد ماند. درگذشت این استاد فرزانه که در علم و عمل صاحب جایگاه و پایگاه بوده اند دریغی است برای اهل هنر و خاصه اهالی موسیقی که به قول رودکی بزرگ از آن شمار مردم اند که در وصف ایشان سرود: از شمار دو چشم یک تن کم    از شمار خرد هزاران بیش.»