معاون برنامه ریزی و منابع مالی سازمان صدا و سیما عباس مهدوی مهر را به سمت مدیرکل بازرگانی این سازمان منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، احمد شهریاری معاون برنامه ریزی و منابع مالی سازمان صدا و سیما در حکمی عباس مهدوی مهر را به عنوان مدیرکل بازرگانی در رسانه ملی منصوب کرد. معاون برنامه ریزی و منابع مالی سازمان صدا و سیما، مدیرکل جدید بازرگانی سازمان را به موضوعاتی چون اهتمام برای بهره مندی کامل از ظرفیت های اقتصادی و تبلیغاتی کشور و کمک به بخش تولید کالا و خدمات، فراهم آوردن زمینه تعامل بیشتر با شرکت های تبلیغاتی، ارتقای انضباط مالی فعالیت های جذب درآمدهای مشارکتی و درون برنامه ای و حمایت از کتاب و فیلم های فرهنگی و اجتماعی توصیه کرده است. معاون برنامه ریزی و منابع مالی سازمان صدا و سیما در این حکم همچنین از زحمات یدالله سیفی که پیش از این عهده دار مدیرکلی بازرگانی رسانه ملی بود قدردانی کرده است.