عضو شورای علمی ماهنامه «ایرانشهر امروز» در آستانه انتشار شماره دوم آن، گفت: هر روز از تعداد نشریاتی که به گذشته می‌نگرد، کاسته می‌شود و قطع ارتباط تاریخی یک نسل با تاریخ خودش خطرناک است. «ایرانشهر امروز» کمک می‌کند تا نسل جدید با گذشته تاریخی و هویتی خود ارتباطی ارگانیک بیابد و این خود از یک ضرورت بزرگ تاریخی می‌آید.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از ستاد خبری انتشارات کتاب رایزن، فتح‌الله مجتبایی عضو شورای علمی ماهنامه «ایرانشهر امروز» در آستانه انتشار دومین شماره این مجله تخصصی ایران‌شناسی و نقد کتاب گفت: به نظر من مجله «ایرانشهر امروز» در ادامه جریان سنتی نگارش زبان فارسی است و تلاش می‌کند سنت قدیم را به نسل جدید ارائه دهد. او اظهار داشت: یکی از مشکلات امروز جامعه ما این است که ورود زمینه‌های مدرن ارتباطی، سبب شود تا رابطه این نسل با سنت‌ها قطع شود. مجلات جدید بیشتر به مسائلی می‌پردازد که در سنت تاریخی ما جایی ندارد. مسائلی که با ارتباطی به گذشته تاریخی ما ندارد یا ارتباط‌شان کم است. در این فضا، انتشار مجلاتی مثل «ایرانشهر امروز» که رویکرد سنتی دارند، در حقیقت حفظ و احیای سنت قدیم است و جایگاه خاص خودش را دارد. مجتبایی با اشاره به ضرورت تاریخی و اجتماعی انتشار «ایرانشهر امروز» گفت: هر روز از تعداد نشریاتی که به گذشته می‌نگرد، کاسته می‌شود و این قطع ارتباط تاریخی یک نسل با تاریخ خودش را رقم می‌زند. «ایرانشهر امروز» کمک می‌کند تا نسل جدید با گذشته تاریخی و هویتی خود ارتباطی ارگانیک بیابد و این خود از یک ضرورت بزرگ تاریخی می‌آید. این نویسنده و مترجم ایرانی و عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی با اشاره به رویکرد محوری «ایرانشهر امروز» در زمینه نقد کتاب و ایران‌شناسی، اظهار داشت: باید توجه داشت که خودشناسی متکی به نگاه تاریخی و فرهنگی به گذشته است. فقدان نشریات و زمینه‌های مطالعاتی در این زمینه، سبب می‌شود رابطه نسل جوان با گذشته قطع شود و این می‌تواند برای آینده جامعه خطرناک باشد. این پژوهشگر تاریخ ادیان و فلسفه شرق و عضو مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی با اشاره به انتشار ماهنامه «ایرانشهر امروز» در انتشارات رایزن گفت: حسن بزرگ «ایرانشهر امروز» انتشار آن در موسسه‌‌ای است که پژوهشگرانش با با محتویات علمی جدید آشنا هستند ضمن آن که از کتابخانه مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی بهره می‌برند که در خاورمیانه، در زمینه تحقیقات ایرانی و اسلامی بی نظیر است. بنا بر این گزارش، شماره دوم ماهنامه «ایرانشهر امروز» به صاحب امتیازی موسسه فرهنگی رایزن به زودی منتشر می‌شود.