هیئت داوران جایزە شعر فراسپید علی‌رغم انتخاب ۳۰ اثر به عنوان آثار برگزیده مرحله اول، هیچ شعری را حائز کسب رتبه اول ندانست

به گزارش خبرگزاری موج، براساس اطلاعیە نشر شب چلە، در مرحلە دوم جایزه شعر فراسپید هیئت داوران جایزە دوم خود را مشترکا بە شعر شاعران علی فتحی مقدم، عادل اعظمی و بهزاد بهادری اهدا کرد. هیئت داوران همچنین ضمن تقدیر کتبی از شعر شاعران کتایون ریزخراتی، سعدی گلبیانی، علی جهانگیری، شهرام گراوندی، سعیدە کشاورزی، محمدعلی نوری، حمید باقری، سینا بهمنش، حسین اشراق و فرحناز عباسی جایزە سوم شعر برگزیدە را مشترکا بە مهدی قلایی، ایمان صفری، رضا روشنی و میثم ریاحی تقدیم کرد. براساس این اطلاعیه، هیئت داوران جایزه شعر فراسپید بعد از خواندن ۲۵۰۰ شعر از حدود ۵۰۰ شاعر، در مرحلە اول، ۳۰ شعر برگزیدە از ۳۰ شاعر را انتخاب کرد و بنا دارد آثار برگزیدگان را در کتابی با عنوان «برگزیدگان شعر فراسپید» نشر دهد.