سروده‌ای از استاد محمدعلی معلم‌دامغانی رییس فرهنگستان هنر، برای استاد مسلم تار نوازنده شیرینکار فرهنگ شریف منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری موج، وارث باربد و نکیسا و سرکش و سرکب خلف موصلی و زریاب دوده‌دار خانگاه رودکی چنگ زن و مولانای نی‌نواز و حافظ خوش‌نوا یادگار خاندان هنر میراز علی اکبر و آقا حسینقلی و میرزا عبدالله و درویش و شهنازی و عبادی استاد مسلم تار نوازنده شیرینکار فرهنگ شریف خنیاگر روزگار فرهنگ شریف آزاده و چیره دست و استاد و ظریف آن زخمه که می‌زنی تو ما را مرهم آن نغمه که سرکنی توجان را تشریف درویشی و شهنازی و نی‌داودی در زیر و بم ردیف و ضرب تصنیف دستان تو مخلصین و مضراب اژدر اوج تو مفرح و فرود تو لطیف فرهنگ به فر و هنگی و کش آهنگ آسوده ز زیر و زار و دور از تحریف ای آرش گیر و دار و ای رستم تار گردی تو و پهلوان نبایست نحیف بردار سر از فراش بیماری و ضعف مردی تو و ما تو را نخواهیم ضعیف آن نرد که میزدی تو برجاست هنوز افتاده به دستخونم ای کهنه حریف در پرده نغمه‌زار ما راز بسی است یعنی به شتا ربیع و در صیف خریف برخیز و نت و نوای هفت آوا را از نو بنما به نوع دیگر تألیف ای لایق آفرین فرهنگستان خنیاگر روزگار فرهنگ شریف