یک پژوهشگر حمل و نقل شهری با بیان این که در توسعه پُست مدرن اولویت تردد با عابران پیاده است، گفت: امروز شهرها برای تردد آسان‌ تر و ایمن تر عابران پیاده طراحی می‌ شوند.

 

به گزارش خبرگزاری موج، الهام فلاح منشادی اظهار داشت: هدف از توسعه بزرگراهی، عبور ساده و سریع خودروهاست و عابران پیاده با عبور غیر همسطح، این امکان را برای خودروسواران فراهم می ‌کنند در صورتی که در توسعه مبتنی بر تردد پیاده، دوچرخه و حمل و نقل عمومی، اولویت با تسهیل و تسریع در تردد عابران پیاده است.

وی با اشاره به این که توسعه بزرگراهی، ‌ استفاده از تقاطع ‌های غیر همسطح را ضروری ساخته و در چنین مواردی، تعیین اولویت بین زیرگذر و روگذر بر اساس معیارهای مختلفی انجام می‌ شود، اظهار کرد: نتیجه مطالعه ای تحت عنوان «ارزیابی معایب و مزایای احداثزیرگذر عابر پیاده به جای پل های روگذر در تهران»، زیرگذر عابر پیاده، گزینه مناسب تری در مقایسه با پل های روگذر برای تردد عابران پیاده است.

این دکتری شهرسازی در پایان با تأکید بر این که در مواردی که امکان عبور همسطح عابر پیاده وجود دارد، اولویت اصلی با عبور همسطح است، خاطرنشان کرد: زیرگذرها تنها در مواردی مانند بزرگراه‌ها توصیه می شوند که امکان عبور همسطح برای عابران پیاده وجود نداشته باشد.