صبح امروز یک فوریت لایحه فروش سهام فروشگاه شهروند و نمایشگاه شهر آفتاب در صحن غیرعلنی شورای شهر رأی نیاورد.

به گزارش خبرگزاری موج، در جلسه شورای شهر تهران یک فوریت لایحه واگذاری ۶۰ درصد از سهام فروشگاه شهروند و نمایشگاه شهر آفتاب که از سوی شهرداری تهران برای بررسی به صحن غیرعلنی شورای شهر تهران آورده شده بود، رأی نیاورد. بر همین اساس این لایحه به صورت عادی در نوبت رسیدگی قرار خواهد گرفت.

بر اساس این لایحه، مقرر شده بوده که ۶۰ درصد سهام فروشگاه شهروند و نمایشگاه شهر آفتاب برای پرداخت بدهی شهرداری به بانک شهر پرداخت شود.