رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با ارائه طرح دوفوریتی به شورای شهر تهران خواستار مشخص شدن بدهی های شهرداری تهران به اشخاص حقیقی و حقوقی شد.

به گزارش خبرگزاری موج، بر اساس طرح دوفوریتی که در جلسه روز یکشنبه شورای شهر تهران توسط رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری ارائه شد، شهرداری تهران مکلف است ظرف مدت یک ماه لیست بدهی های خود به اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله پیمانکاران، بانک ها و سایر نهادها و سازمان ها را به شورای شهر تهران ارائه کند.

سالاری ضمن مخالفت با واگذاری شتابزده نمایشگاه شهر آفتاب و فروشگاه های شهروند به اشخاص حقیقی و حقوقی و یا بانک شهر اظهار داشت: ابتدا می بایست میزان بدهی های شهرداری مشخص شود و بعد در خصوص این واگذاری ها تصمیم گیری شود.

رئیس کمیسیون شهرسازی ومعماری شورای شهر تهران افزود: نمایشگاه شهرآفتاب و فروشگاه های شهروند از جمله محل های ایجاد درآمدهای پایدار برای شهر تهران می باشند که باید برای شهرداری تهران حفظ شوند.

میزان بدهی شهرداری تهران علی الخصوص بدهی به پیمانکاران یکی از موضوعاتی است که موجب نگرانی اعضای شورای شهر شده است و سرگردانی پیمانکاران را در پی داشته است در همین راستا و بعد از ارائه طرح مذکور اعضای شورای شهر با یک فوریت طرح الزام شهرداری تهران به ارائه لیست بدهی ها موافقت کردند.